Yhteenkuuluvuus ja yhteiskunnan turvallisuus

Jotta ihmiset voisivat elää yhteiskunnassa, seuraavat perustekijät ovat välttämättömiä – yhteenkuuluvuus, yhteiskunnallinen turvallisuus ja rauha. Seuraavassa käsitellään sitä, mitä nämä perustekijät edellyttävät.

Yhteiskunnan jäsenten keskinäinen yhteenkuuluvuus on aivan välttämätöntä, muuten yhteiskunta alkaa hajota. Yhteiskunnan jäsenten keskinäisen yhteenkuuluvuuden puute, jonka voivat aiheuttaa yksittäisen ihmisen liiallinen itsekeskeisyys, taloudellisten ja yhteiskunnallisten etujen ajamiseksi muodostetut ryhmittymät sekä muiden ihmisten toiminnan puutteellinen ymmärtäminen – tuhoaa lopullisesti yhteiskunnan joka saattaa jopa kadota kokonaan maapallolta. Maailman huonosti tunnetussa historiassa ei ole lainkaan harvinaista, että monet ryhmät ja valtakunnat ovat kadonneet kokonaan.

Haasteena on siis yhteenkuuluvuuden säilyttäminen yhteiskunnassa. Yhteiskunnan yhteenkuuluvuus voidaan taata, jos sen jäsenet saadaan tukemaan seuraavia periaatteita – yhteinen ihanne, kastiton yhteiskunta, yhteiset yhteisötapahtumat ja kuolemantuomiosta luopuminen.

Usein sanotaan ettei tietty maa ole koskaan ollut niin yhtenäinen kuin sodan aikana. Tämä johtuu ainoastaan rakkaudesta isänmaata kohtaan – kaikilla ihmisillä oli yhteinen ihanne ja päämäärä, sodan vaarojen kohtaaminen. Tällainen ihanne kestää kuitenkin vain lyhyen ajan ja katoaa kun sodan vaara vähenee. Meidän Ananda Margassamme yhteisen ihanteen siemen kylvetään jo varhaislapsuudessa. Viiden vuoden iässä, kun lapset ovat alkaneet alustavasti ymmärtämään ympäröivää maailmaa, heille opetetaan ajatus Brahmasta eli Korkeimmasta olennosta. Koko Ananda Margan yhteisö pohjautuu yhteiselle ihanteella – päämääränä on tulla yhdeksi Brahman kanssa.

Tällainen ihanne ei ihanne ei katoa milloinkaan kuten sodan vaara, joten Brahman ihanteelle perustuvan yhteiskunnan yhteenkuuluvuus tulee olemaan pysyvä. Meidän Ananda Margassamme meillä on yhteinen ihanne jopa talouden alalla, kun koko maailman omaisuutta pidetään yhteisenä omaisuutena ja se tulee jakaa kaikkien yhteiskunnan jäsenten kesken. Tästä muistutetaan kaikkia osallistujia säkeistöllä joka lausutaan jokaisen Ananda Margan jäsenten pitämän tilaisuuden alussa:

Saḿgacchadhvaḿ saḿvadadhvaḿ saḿvomanáḿsi jánatám, Devábhágaḿ yathápúrve saḿjánáná upásate. Samánii va ákuti samáná hrdayáni vah, Samánamastu vomano yathávah susahásati.

[Kulkekaamme yhdessä, laulakaamme yhdessä, oppikaamme tuntemaan mielemme jakakaamme kaiken kuten muinaisten aikojen viisaat, jotta kaikki ihmiset voisivat yhdessä iloita maailmankaikkeudesta, yhdistäkäämme pyrkimyksemme, olkoot sydämemme erottamattomat, mielemme kuin yksi mieli, kun me todella opimme tuntemaan toisemme, ja tulemme yhdeksi.]

Rakkaus kaikkia kohtaan, ihanne jonka mukaan koko ihmiskunta on yhtä perhettä ja koko maailman omaisuuden hyödyntäminen yhdessä – yhdistettynä lasten nimenantoseremoniassa lausuttuun ajatukseen, että lapsen sosiaalinen, psyykkinen ja hengellinen kasvatus on kaikkien yhteinen velvollisuus – kaikki nämä muodostavat kestävän yhteisen ihanteen.

Kastiton yhteiskunta

Kasti on yksi merkittävä tekijä joka aiheuttaa häiriötä yhteiskunnassa. Kastijärjestelmän kiroukset koetaan Intiassa voimakkaammin kuin missään muualla. Yhteiskunnan yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen edellyttää, ettei ole mitään pieniä ryhmittymiä jotka vaativat itselleen kohtuuttomia taloudellisia tai sosiaalisia etuisuuksia.

Meidän Ananda Margassamme ”rakkaus kaikkia kohtaan” ja ”ihmiskunta on yksi perhe” ovat johtavia periaatteita. Siellä missä ihmiset samastuvat ainoastaan elävien olentojen ryhmään (jiivas) on kastiton yhteiskunta ainoa yhteiskunta joka voi tulla kyseeseen. Kaikissa Ananda Margan tilaisuuksissa vastaavat ohjaajat ja työntekijät ovat saman gurun oppilaita (gurubhrata), ei saman kastien jäseniä (jatabhai) kuten on Intiassa vallitseva käytäntö. Lapsen elämän alusta lähtien, kun hän saa oman identiteetin nimenantoseremoniassa (namakara) aina hautajaismenoihin saakka (shraddha kriya), kun maallinen identiteetti päättyy, tilaisuuksiin ohjaajina ja vastaavina osallistuvat henkilöt tuntevat ainoastaan olevansa saman gurun oppilaita (gurubhai) ja he saattavat tulla alunperin minkä tahansa kastin piiristä.

Tämä asenne yhdessä Brahman yhteisen päämäärän kanssa innostaa muodostamaan yhteiskunnan jossa ihmiset pitävä itseään vain ainoastaan elävinä olentoina eivätkä tietyn kastin, uskonnon tai lahkon jäseninä. Jos joku toimii väärin, ei ketään tämän perheenjäsenistä pidä estää osallistumasta yhteisön tilaisuuksiin. Tällä tavoin estetään poissuljettujen perheiden muodostaminen. Tällaisessa yhteiskunnassa, jossa ei ole välttämätöntä kuulua mihinkään tiettyyn ryhmään tai luokkaan, jotta voisi solmia avioliitoin, opiskella henkisiä kirjoituksia tai saavuttaa mitä tahansa, on kastien muodostuminen mahdotonta. Meidän Ananda Margassamme, jossa jokaisen lapsen kasvattaminen on yhteinen velvollisuus, jossa koko maailmankaikkeuden omaisuutta hyödynnetään yhdessä ja jossa henkisten harjoitusten tekemiselle ei ole mitään kasteihin liittyviä rajoituksia, ei kastien muodostuminen sosiaalisista, taloudellisista tai henkisistä syistä ole mahdollista.

Yhteiset yhteisötapahtumat

Monet yhteiskunnan ongelmat juontuvat siitä, etteivät ihmiset välitä oppia tuntemaan muita yhteiskunnan jäseniä. Tämä tietämättömyys muiden elämästä ja vaikeuksista johtaa suvaitsemattomuuteen ja kiinnostuksen vähenemiseen muiden yhteiskunnan jäsenten asioita kohtaan. Yhteisötilaisuudet tuovat yhteiskunnan jäseniä yhteen ja ovat siten merkittävä yhdistävä voima. Tekemällä tiettyjä asioita yhdessä luodaan voimakas yhteenkuuluvuuden tunne ja kiinnostus muita kohtaan. Ananda Marga kannustaa erityisestä tällaisia yhteisötapahtumia. Kylpeminen yhdessä (milita snana) ja yhteismeditaatio (dharma cakra) ovat yhteisötilaisuuksien perusta fyysisellä, psyykkisellä ja henkisellä tasolla. Yhteinen osallistuminen tällaisiin tilaisuuksiin yhdistää ihmisiä voimakkaasti, eivätkä osallistujat koe minkäänlaista suvaitsemattomuutta toisiaan kohtaan, he päinvastoin kokevat entistä voimakkaampaa yhteenkuuluvuutta. Tällaiset tilaisuudet ovat suuri yhdistävä voima.

Ei kuolemantuomiota

Kuolemantuomio rappeuttaa yhteiskuntaa ja vie tuomitulta mahdollisuuden kehittyä tulevaisuudessa. Tällaiset henkilöt muodostavat lahkoja ja ryhmiä, joista tulee yhteiskunnan hyljeksimiä alempia ryhmiä ja tämä aiheuttaa sosiaalisia ongelmia ja epäsopua. Meidän Ananda Margassamme ei fyysinen tai sosiaalinen rankaiseminen ole sallittua missään tilanteessa. Ainoa rankaisukeino meidän Margassamme on määräaikainen kielto osallistua yhteisötilaisuuksiin. Määräajan jälkeen henkilö voi osallistua tavanomaiseen tapaa kaikkiin yhteisötilaisuuksiin. Kenenkään perheenjäsenen ei pidä kärsiä rangaistusta. Tällainen rangaistus ei leimaa yksilöä mitenkään määräajan umpeuduttua, kuten tapahtuu silloin, kun perhe suljetaan yhteisön ulkopuolelle tai kuten tapahtuu vankeusrangaistuksen yhteydessä. Toinen sallittu rangaistustapa on edellyttää että henkilö tuo Ananda Margaan, ts. oikealle henkiselle polulle kymmenen henkilöä ja vasta sen jälkeen hän on oikeutettu osallistumaan yhteisötilaisuuksiin.

Tämän tyyppiset seuraamukset ovat luonteeltaan oikaisevia ja sen sijaa, että ne hidastaisivat henkilökohtaista kehitystä, ne antavat henkilölle mahdollisuuden parantaa käytöstään ja osallistua rakentavaan toimintaan rangaistuksen aikana. Koska nämä rangaistukset eivät jätä pysyvää leimaa yksilöön eikä tämän perheeseen, ne eivät aiheuta epäsopua ja hajaannusta yhteiskunnan jäsenten kesken. Päinvastoin, ne joita on rangaistu, käyttävät aikaansa tavanomaista parempaan toimintaan kun he ponnistelevat tuodakseen kymmenen henkilöä oikealle polulle. Näin he eivät ainoastaan paranna omaa käytöstään, vaan pyrkivät myös parantamaan yhteiskuntaa luomalla lisää yhteenkuuluvuutta yhteisöön.

Yhteiskunnallinen turvallisuus

Turvallisuuden puute yhteiskunnassa johtaa yhteiskunnan hajoamiseen. Ihmiset eivät pysty elämään pidemmän päälle yhteiskunnassa, jossa ei tarjota turvaa vääryyttä vastaan. Turvattomuus lisääntyy myös kurittomuuden myötä. Jos yhteiskunnan lakeja ei noudateta, yhteiskunnallinen turvallisuus ei toteudu. Tärkeimmät edellytykset yhteiskunnalliselle turvallisuudelle toteutuvat kun minkäänlaista vääryyttä ei sallita ja lisäksi noudatetaan tiukasti kurinalaisuutta.

Ei vääryyttä

Jos yhteiskunnan turvallisuudesta halutaan huolehtia, ei voida sallia minkäänlaista taloudellista, sukupuoleen kohdistuvaa tai rodullista vääryyttä. Taloudellinen vääryys on yleensä seurausta siitä, ettei työn tekemistä arvosteta. Ammatilliset erottelut yhteiskunnassa johtavat taloudelliseen epäoikeudenmukaisuuteen. Ananda Margassa opetetaan, että on parempi palvella siivoojana ja ansaita oma toimeentulonsa kuin olla toimeentulossaan riippuvainen muista. Jos omalle ansiotyölle ja toimeentulolle annetaan tällainen tärkeä asema, lakkaavat monet taloudelliset vääryydet. Taloudellista vääryyttä aiheuttaa myös ihmisten omaisuuden keräämisvaisto. Ihmiset haluavat omaisuutta ainoastaan heille itselleen. Jos he vain tuntisivat että omaisuus pitäisi jakaa muiden kesken, monet taloudelliset vääryydet jäisivät tekemättä. Meidän Margassamme kaikkea maailmankaikkeuden omaisuutta pidetään yhteisenä omaisuutena ja sitä tulee hyödyntää yhdessä. Tämä periaate ei jätä juuri minkäänlaista sijaa taloudelliselle epäoikeudenmukaisuudelle.

Toinen yhteiskunnallisen vääryyden muoto on sukupuoleen pohjaava syrjintä. On paljon tapauksia, joissa yhtä sukupuolta pidetään toista huonompana. Suuressa osassa maailmaa naisia pidetään miesten yksityisomaisuutena, joka on tarkoitettu vain heidän nautinnokseen. Monissa niin sanotuissa kehittyneissä maissa ei naisilla ole äänioikeutta maan hallintoelinten vaaleilla. Joissakin maissa taas ei katsota sopivaksi, että naiset osallistuvat henkisiin harjoituksiin. Meidän Margassamme sekä miehellä että naisilla on yhtäläiset velvollisuudet. Tapa, jolla avioliitto solmitaan meidän Margassamme, antaa yhtäläiset velvollisuudet miehille ja naisille. Meidän Ananda Margassamme ei naisten henkisille harjoituksille ole minkäänlaisia esteitä. Naisia ja miehiä pidetään tasa-arvoisina eikä tule kyseeseenkään, että miehet pitäisivät itseään naisia parempina.

Tietyn rodun edustajat, jotka pitävät itseään muita parempina, aiheuttavat myös usein vääryyksiä yhteiskunnan muita ryhmiä kohtaan. Juutalaisten häätäminen Saksasta Hitlerin ns. ylemmän arjalaisen rodun toimesta on räikeä esimerkki rodullisestä epäoikeudenmukaisuudesta yhteiskunnassa. Myös meidän maassamme ns. ylempien rotujen kastittomia (harijan) kohtaan tekemät vääryydet ovat aiheuttaneet paljon vahinkoa yhteiskunnassa. Tällaisten vääryyksien poistamiseksi ensimmäinen askel on poistaa kaikki rotuerottelu yhteiskunnasta. Meidän Ananda Margassamme ensimmäinen askel, jonka henkilö tekee, on unohtaa oman rotunsa ja oman lahkonsa ja lopettaa samastuminen rotuun, kastiin ja lahkoon riippumatta siitä, oliko se ylempi- tai alempiarvoinen.

Rotuennakkoluulot ovat hyvin yleisiä yhteisötilaisuuksissa. Kaikkien rotujen, kastien ja uskontojen jäsenten tulee osallistua yhteisötilaisuuksiin samanarvoisina. Ryhmäkunta, kasti, rotu ja kansallisuus ovat usein tärkein tekijä, kun järjestetään avioliittoja jne. Meidän Ananda Margassamme ei ole tällaisia rajoituksia – tällaisiin vähäpätöisiin eroihin ihmisten kesken ei kiinnitetä minkäänlaisia huomiota. Meidän Margassamme ihanteellisen ihmisyyden siemenet kylvetään jo elämän alkuvaiheessa, ja ihmiskuntaa kokonaisuudessaan pidetään yhtenä perheenä joka kuuluu yhteen elävien olentojen rotuun. Tällaisessa yhteiskunnassa ei tunneta taloudellisten, sukupuoleen pohjautuvien tai rodullisten tekijöiden aiheuttamaa vääryyttä.

Kurinalaisuus

Historian kuluessa on kurinalaisuuden puuttuminen ollut usein tärkein syy yhteiskuntien tuhoutumiseen. Muutaman yhteiskunnan jäsenen kurittomuus voi tehdä muiden rauhaomaisesta olemassaolosta mahdotonta. Kurinalaisuus on siis ehdottoman välttämätöntä yhteiskunnan säilyttämiseksi. Kurittomuutta syntyy kun jotkut henkilöt katsovat, että yhteiskunnan lait ovat epäoikeudenmukaisia. Jos tällainen ajattelu rajoittuu analyysiin ja väittelyyn eikä aiheuta yhteiskunnan lakien rikkomista, ei kurittomuutta aiheudu. Jotta kurinalaisuus voitaisiin säilyttää, tulee yhteiskunnan lakien olla järkiperäisiä ja kyetä muuttumaan aika ajoin yhteiskunnallisten muutosten myötä, ainoastaan tällä tavoin voidaan kurinalaisuutta pitää yllä. Meidän Margassamme ei ole sijaa millekään järjenvastaiselle.

Kun rationaalisuudelle on annettu näin tärkeä asema ja järkiperäiset muutokset hyväksytään, saadaan poistetuksi mahdollisuus sellaiseen tyytymättömyyteen joka johtaisi kurittomuuteen. Samanaikaisesti meidän Margassamme loogiset perustelut ja vastaväitteet voi esittää vasta tottelemisen jälkeen – tämä takaa kurinalaisuuden yhteiskunnassa. Jos sen jälkeen, kun on ensin noudattanut lakeja, kokee että ne ovat epäoikeudenmukaisia, on ihmisellä täysi oikeus esittää eriäviä mielipiteitä ja saada lait muutetuiksi, mutta vastaväitteiden esittäminen ennen noudattamista johtaa kurittomuuteen. Sellaisessa yhteisössä kuin meidän Margamme, joka pohjautuu pelkästään rationaalisuuteen eikä lainkaan ennakkoluuloihin, ei ole minkäänlaista mahdollisuutta, että kurittomuus pääsisi heikentämään yhteiskunnallista turvallisuutta.

Rauha

Henkinen tasapaino on rauhaa. Meidän tulee kiinnittää huomiota siihen, mitä tuo henkisen tasapainon ja mikä häiritsee sitä. Niinpä rauhan säilyttämiseksi tarvitaan henkisiä harjoituksia ja taistelua taikauskoa vastaan.

Henkiset harjoitukset

Vapautuminen kärsimyksestä (duhkha) on ihmisen tärkein pyrkimys, ja ilman tämän pyrkimyksen toteuttamista ei rauha ole mahdollista. Kärsimyksestä vapautumisesta käytetään termiä inivritti ja sitä on kahta tyyppiä: nivritti ja attvanatikii nivritti. Se mikä auttaa saavuttamaan nivritin on nimeltään artha. Mutta artha on vain fyysistä ja psyykkistä ja antaa ainoastaan lyhytaikaisen helpotuksen. Pysyvään vapautumiseen duhkhasta tarvitaan paramarthaa. Paramartha ei tuo ohimenevää helpotusta vaan pysyvän vapautumisen duhkhasta. attvanatikii nivrittin voi saavuttaa vain paramarthan avulla, joka vapauttaa duhkhasta kaikilla osa-alueilla, fyysisellä, psyykkisellä ja henkisellä. Tämä paramartha voidaan ainoastaan saavuttaa henkisten harjoitusten, sadhanan avulla. Rauha säilyttämiseksi henkinen tasapaino on siis välttämätöntä ja tämän tasapainon säilyttämiseksi pysyvä vapautuminen kaikesta duhkhasta on välttämätöntä.

Vapautuminen duhkhasta eli attvanatikii nivritti voidaan saavuttaa vain paramarthan avulla ja tämä puolestaan voidaan saavuttaa vain sadhanan, henkisten harjoitusten avulla. Meidän Margassamme henkiset harjoitukset alkavat kun lapsi täyttä viisi vuotta. Pienestä pitäen lapsi johdatetaan henkisten harjoitusten pariin. Lapsen kehittymisen myötä myös henkiset harjoitukset edistyvät ja käsittävät henkisen kehityksen lisäksi myös fyysisen kehityksen. Henkiset harjoitukset meidän Margassamme eivät opeta hylkäämään maailmaa, ne opettavat kaiken karkean ja hienosyisen omaisuuden oikeaa hyödyntämistä. Meidän henkiset harjoituksemme ovat systemaattisia ja tieteellisiä harjoituksia, joilla edistetään fyysistä, psyykkistä ja henkistä kehitystä, niiden avulla saavutetaan pysyvä psyykkinen tasapaino ja näin saadaan aikaan pysyvä rauha.

Taistelu taikauskoa vastaan

Mielen luontainen ominaisuus, svabhava, on tulla kohteensa kaltaiseksi. Kaikentyyppinen taikausko – sosiaalinen, psyykkinen ja henkinen – vaikuttaa kielteisesti ihmismieleen, saa sen huolestuneeksi ja johtaa vaikeuksiin. Taikauskoisuuteen taipuvaisten ihmisten henkinen tasapaino horjuu ja tämän seurauksena ihmiset menettävät mielensä tasapaino ja tämä saa heidät myös tekemään asioita, jotka heille itselleen haitallisia. Tämä vain vahvistaa heidän taikauskoisuuttaan ja henkilö alkaa yhdistää tavanomaisia tapahtumia taikuuteen. Mielelle on luonteenomaista tulla kohteensa kaltaiseksi. Taikauskoiset ihmiset näkevät haamuja, jotka ovat puhtaasti heidän mielensä luomia. Jos heillä vain olisi rohkeutta ja mielenlujuutta ottaakseen haamun kiinni, he huomaisivat pian että erehtyivät pitämään haamuna jotain olematonta. Tällainen taikauskoisuus on saastuttanut kaikki elämän osa-alueet.

Sosiaalisen elämän alueella ei ole puutetta taikauskoisuudesta. Noitavaino ja leskien vainoaminen ovat taikauskoisuuden aiheuttamia yhteiskunnallisia kirouksia. Mielen alueella on myös syvään juurtunutta taikauskoisuutta, kuten usko haamuihin, bhutaan jne. Tämän lisäksi hautaamiseen liittyvä taikausko on ollut taakkana myös seuraavalle sukupolvelle. Myös henkisellä alueella syvään juurtunut taivasta ja helvettiä koskeva taikauskoisuus on johtanut harhaan monia tietämättömiä ihmisiä. Kaikki tällainen taikausko vain horjuttaa ihmisten henkistä tasapainoa ja aiheuttaa eripuraa ja huolestumista. Niinpä taikauskon vastainen taistelu on keskeisen tärkeää rauhan säilyttämiseksi.

Meidän Ananda Margassamme ei ole annettu minkäänlaista sijaa millekään näistä taikauskon ilmentymistä. Sosiaalisella alueella noituuden on osoitettu olevan vain jonkun ilkeämielisen henkilön mielen luomaa. Leskinaisille on suotu sama asema kuin naimattomille tytöille, eikä heidän pukeutumistaan, käytöstään ja elämäntapaansa ole rajoitettu millään tapaa. On ehdottomasti kiellettyä asettaa leskille minkäänlaisia rajoituksia tai vaatia heitä omaksumaan tietty elämäntapa taikauskon perusteella tai estää heitä osallistumasta yhteisötilaisuuksiin. Psyykkisellä taikauskolla kuten haamuilla ja hautajaisiin liittyvillä uskomuksilla ei ole mitään sijaa Margassamme. Haamuihin uskominen on pelkkää kuvittelua ja hautajaismenoihin liittyvä uskomus, jonka mukaan pitäisi antaa brahmaaneille lahjoituksia, jotta kuollen sielu pääsisi tuonpuoleisen joen yli, on pelkkä psyykkinen harha, jota on syötetty lapsuudesta asti. Nämä ajatukset eivät ole järkiperäisiä ja siten olisi virheellistä uskoa niihin.

Hengellinen taikausko koskien taivasta ja helvettiä ja Jumalan pelkäämistä aiheuttaa ahdistusta ihmisille ja horjuttaa heidän henkistä tasapainoaan. Ananda Margassa henkiset harjoitukset ovat järkiperäisiä, meidän systemaattiset ja tieteelliset henkiset harjoitukset eivät jätä minkäänlaista sijaa pelolle ja taikauskolle.

Voimme siis todeta, että ihanteellinen yhteiskunta saadaan aikaan ainoastaan silloin, kun pystytään takaamaan yhteenkuuluvuus, yhteiskunnallinen turvallisuus ja rauha. Tällaisen yhteiskunnan luomiseksi meidän Margamme tunnustaa Korkeimman olennon yhteiseksi ihanteeksi ja perustaksi. Yhteenkuuluvuus on Margassamme taattu kehittämällä kastiton yhteiskunta, jossa kuolemantuomio on kielletty ja jossa kaikki ihmiset osallistuvat yhdessä yhteisötilaisuuksiin kastista, uskonnosta tai rodusta riippumatta. Tällaisessa yhteiskunnassa eivät ammatillisesta erottelusta, sukupuolesta tai rodusta johtuvat yhteiskunnalliset vääryydet ole mahdollisia. Meidän Margamme vahvistaa yhteiskuntaa edelleen hylkäämällä ja lannistamalla kaikkea taikauskoa, oli se sitten sosiaalista, psyykkistä tai henkistä ja tarjoamalla systemaattisia ja tieteellisiä henkisiä harjoituksia ja käytäntöjä, joilla edistetään fyysistä, psyykkistä ja henkistä kehitystä – edeten näin kohti ihanteellista yhteiskuntaa.

1957