Universaalinen veljeys

Henkisyys ei ole utopistinen ihanne, vaan käytännöllinen filosofia jota voidaan harjoittaa ja toteuttaa jokapäiväisessä elämässä, oli se sitten miten maallista tahansa. Henkisyys kannattaa asteittaista kehitystä yhä korkeammille tasoille, ei taikauskoa tai pessimismiä. Hajottavilla voimilla ja ryhmä- ja heimopohjaisilla filosofioilla, jotka aiheuttavat ahdasmielisyyden kahleita, ei ole mitään tekemistä henkisyyden kanssa eikä niitä pidä hyväksyä. Vain sellainen tulee hyväksyä, mikä johtaa avarakatseiseen harmoniaan. Henkinen filosofia ei hyväksy mitään erotteluja ja raja-aitoja joita on keinotekoisesti luotu ihmisten välille, se edustaa siten universaalista veljeyttä.

Nykyisessä ympäristössä monet hajottavat suuntaukset pyrkivät jakamaan ihmiskuntaa keskenään riitaisiin ryhmittymiin. Henkisyyden tulee tuoda järkiperäisyyttä inhimilliseen ajatteluun ja kehittää luonnollista sympatiaa lajimme edustajien kesken. Henkisyyden lähestymistavan tulee olla psykologisesti taitava ja järkiperäinen ja sen kutsun tulisi koskettaa ihmisen syvimpiä tunteita. Ihmisten tulisi oppia arvostamaan järkiperäisen analyysin avulla heidän suhdettaan Kosmiseen olentoon ja tunnistaa tämän rakastetun olennon loputon hyvyys. Henkisyyden tulisi johdattaa ihmisiä sen yhden kosmisen totuuden luo, josta he itse ovat alun perin lähtöisin ja joka on myös heidän lopullinen päämääränsä.

Tuo lopullinen ja absoluuttinen ihanne on kosminen ihanne − ihanne, joka on ajan, paikan ja henkilön tuolla puolen. Sen on absoluuttinen kaiken suhteellisuuden tuolla puolen. Se loistaa omassa valossaan kaikkina aikoina ja kaikille maailmankaikkeuden olennoille, olivat he sitten ihmisiä tai vähemmän kehittyneitä eläimiä. Ainoastaan kosminen ihanne voi olla yhdistävä voima, joka tulee vahvistamaan ihmiskuntaa innostaen sen murtamaan kahleensa ja kaatamaan hajottavien voimien kapea-alaiset raja-aidat.

Kaikkia tunteisiin pohjautuvia oppeja tulee vastustaa päättäväisesti. Tämä ei tarkoita sitä, että vastustaisimme sellaisia tunteita, perinteitä ja tapoja jotka ovat ihmisellä luontaisia eivätkä luo esteitä heidän avartumiselleen kohti kosmista. Esimerkiksi vaatimus, että kaikkien ihmisten tulisi pukeutua samalla tavalla olisi naurettavaa ja järjetöntä. Erilainen pukeutuminen on seurausta ilmastotekijöistä ja muista tarpeista. Lisäksi erilainen pukeutuminen ei mitenkään estä maailmanlaajuista veljeyttä.

Perinteet ja tavat vaihtelevat myös suuresti eri alueilla. Näitä tulee arvostaa ja kannustaa osana yhteiskunnan paikallista kulttuuria. Mutta missään tapauksessa ei pidä tehdä periaatteita koskevia kompromisseja eikä antaa periksi suuntauksille, jotka estävät kosmisen tunteen omaksumista.

Kosmisen tunteen suoma inspiraatio on riippuvainen tietyistä ulkoisista fyysisistä ongelmista ja näihin tulee löytää yhdessä humanitaarinen ratkaisu.

Seuraavat ulkoisen maailman perusongelmat on kohdattava ja ratkaistava:

  1. Yhteinen elämänfilosofia
  2. Yhteinen perustuslaki
  3. Yhteiset rikoslait
  4. Perustoimeentulon saatavuus, mukaan lukien tuotanto, jakelu ja ostovoima

Yhteinen elämänfilosofia

Yhteinen elämänfilosofia edellyttää selkeää käsitystä siitä, että ihmismielen kehitys merkitsee asteittaista etenemistä kaikilla kolmella osa-alueella − fyysisellä, psyykkisellä ja henkisellä. Jotkut materialistiset ajattelijat ovat pitäneet henkisyyttä utopistisena filosofiana, joka ei tarjoa käytännön ratkaisuja varsinaisiin elämän ongelmiin. Toiset ajattelijat taas ovat pitäneet sitä ovelana tapana harhauttaa työtätekevää kansaa. Mutta edellä esitetty looginen analyysiin on tuonut esiin ajatteleville lukijoille, että henkisyys on elämän A ja O sen kaikilla osa-alueilla.

Ne jotka ajattelevat, että dharma on vain ihmisen yksityisasia, ymmärtävät sen hyvin kapeasti. Dharma johtaa kosmiseen yhteyteen, se täyttää ihmisen mielen kosmisella idealismilla. Henkisyys, dharma on voima joka yhdistää ihmiskunnan. Lisäksi henkisyys antaa ihmiselle ja koko ihmiskunnalle sellaisen hienosyisen, suunnattoman voiman, jotka ei voi verrata mihinkään muuhun voimaan. Näin ollen henkisyyden pohjalta tulee kehittää rationaalinen filosofia, joka auttaa kohtaamaan kaikki aikamme fyysiset, psykologiset ja yhteiskunnallis-filosofiset ongelmat. Tämä kattava rationaalinen teoria, joka käsittelee inhimillisen kehityksen kaikkia kolmea osa-aluetta – henkistä, psyykkistä ja fyysistä – tulee olemaan ihmisten yhteinen elämänfilosofia. Siitä tulee asteittain kehittyvä ja alati edistyvä. Luonnollisesti pienet yksityiskohdat voivat vaihdella aikakauden ja ympäristön tarpeiden mukaisesti.

Kansallisaate on nopeasti jäämässä vanhentuneeksi. Kansallistunne on antanut meille rajuja shokkeja tämän vuosisadan maailmansodissa. Tietyt tahot kannustavat kuitenkin edelleenkin hajottavia suuntauksia. On henkilöitä, jotka pelkäävät menettävänsä taloudellisen ja poliittisen valta-asemansa ja nämä ovat suoraan vastuussa näistä taantumuksellisista toimista.

Yhteinen perustuslaki

Näistä esteistä huolimatta ihmiskunnan sosiaalinen yhdentyminen etenee ja täten tarvitaan yhteiset perustuslait antamaan tukevan perustan ihmiskunnan solidaarisuudelle. Maailmanhallitus on myös keskeisen tärkeä jotta voidaan käyttää täyttä hallintovaltaa tietyissä asioissa. Esimerkiksi ihmiskunnalla tulisi olla vain yksi maailmanarmeija.

Maailmanhallituksen tulee muodostaa tiettyjä autonomisia elimiä käsittelemään kaikkia ihmiskunnan ongelmia. Niiden ei tarvitse välttämättä olla kansallisia, vaan toimialakohtaisia käsittäen esimerkiksi koulutuksen, elintarviketuotannon, tulvien hallinnan ja yleisen mielipiteen. Tällaisten elinten toimialojen rajoja voidaan muuttaa tarvittaessa ottaen huomioon muutokset ympäristössä, esimerkiksi viestintätekniikan kehitys. Viestintätekniikan kehitys tuo maapallon kaukaiset osat lähemmäksi ja maailma tulee siten pienemmäksi. Tämän kehittyneen ja nopeamman viestintätekniikan avulla yhä laajemmat yksiköt voivat työskennellä yhdessä joustavasti ja tehokkaasti.

Jokin kieli pitää myös valita yhteiseksi maailmankieleksi (lingua franca). Tällä hetkellä englannin kieli soveltuu parhaiten tähän tarkoitukseen, joten ei pidä sallia minkään kansallistunteen asettaa esteitä sen käytölle. Mutta myös paikallisia kieliä ja kirjallisuuden muotoja tulee kannustaa ja tukea, ne antavat osansa koko maailman kulttuurin kehitykseen ja edistävät siten ihmiskunnan veljeyttä.

Yhteiset rikoslait

Yhteinen rikoslaki on kehitettävä vähitellen. Lainsäädännön on oltava progressiivista ja sen on kyettävä muuntumaan vähitellen olosuhteiden myötä. Mikä tahansa teoria, joka ei pysty mukautumaan ajan, paikan ja henkilöiden alati tapahtuviin muutoksiin, rappeutuu varmuudella ja katoaa pois. Näin ollen seuraamuksia täytyy pyrkiä jatkuvasti sopeuttamaan muutoksiin.

Rikoksia ovat teot, jotka paikallinen lainsäädäntöelin on kieltänyt lailla kun taas hyve ja pahe (pynya ja papa) ovat perinteiden ja tapojen määrittämiä. Lakeja säätävien henkilöiden tunteisiin vaikuttavat hyvin paljon vallitsevat perinteet koskien sitä, miten paikalliset ihmiset ymmärtävät hyveen ja paheen. Rikoksen käsite on siis sidoksissa hyveen ja paheen käsitteisiin. Käsitys hyveestä ja paheesta vaihtelee maasta toiseen.

Niiden, jotka haluavat edistää maailmanlaajuista veljeyttä, tulee pyrkiä vähentämään eroavaisuuksia perusarvojen, moraalisten sääntöjen ja ihmisten säätämien lakien välillä. Kaikkia sellaisia tekoja, jotka auttavat kasvua henkisellä, psyykkisellä tai fyysisellä osa-alueella, tulee pitää hyveellisinä tekoina ja vastaavasti sellaisia tekoja jotka ovat ihmiskunnan vastaisia ja asettavat esteitä henkiselle, psyykkiselle ja fyysiselle kehittymiselle, tulee pitää paheina. Tällainen hyveen ja paheen määrittely on koko ihmiskunnalle yhteinen.

Perustoimeentulo

Perustoimeentuloon tarvittavien tuotteiden saatavuus on keskeisen tärkeä sekä pyrittäessä ihmiskunnan veljeyteen, että myös ihmisen persoonallisuuden kehitykselle. Tämä haaste tulee pyrkiä ratkaisemaan maailmanlaajuisesti ja siinä tulisi nojautua tiettyihin perusolettamuksiin. Jokaisella ihmisellä on tietyt perustarpeet joiden tyydyttäminen pitää taata. Perustoimeentuloon tarvittavien tuotteiden saatavuus tulee taata ravinnon, vaatetuksen, terveyspalveluiden ja asumisen osalta. Tällöin ihmiset voivat käyttää sen jäljelle jäävän ajan hienosyisempiin pyrkimyksiin, mikä meni aikaisemmin perustoimeentulon hankkimiseen. Samanaikaisesti on myös pyrittävä muita aikakauden mukaisia edistyneitä tuotteita. Jotta kaikki tämä voitaisiin toteuttaa, on luotava tarpeeksi ostovoimaa.

Jos toimeentulo tarjotaan ihmisille edellyttämättä heiltä lainkaan ammattitaitoa ja työskentelyä, heistä tulee vähitellen laiskoja. Jokaisen ihmisen perustarpeet ovat samanlaiset, mutta monimuotoisuus on myös luonnolle ominainen piirre. Niinpä tarvitaan lisäksi palkitsemisjärjestelmä, jonka avulla kaikkea ihmisten ammattitaitoa ja älykkyyttä päästään hyödyntämään monipuolisesti ja lahjakkaita ihmisiä kannustetaan antamaan parhaansa ihmiskunnan kehityksen hyväksi. On siis tarpeen tarjota ylimääräisiä kannustuspalkintoja ja etuja niille, jotka antavat merkittävän panoksen yhteiskunnalle.

Mutta samanaikaisesti tulisi pyrkiä jatkuvasti kuromaan umpeen juopaa kannustuspalkintoja saavien lahjakkaiden ihmisten ja pelkän minimitoimeentulon varassa elävien tavanomaisten ihmisten välillä. Vähimmäistoimeentulon piirien kuuluvien tuotteiden määrää laajentaa aikakauden vaatimusten mukaisesti ja samalla kannustuspalkintojen määrää tulee vähentää. Tällaisen pyrkimyksen talouden tasapainoiseen sovitteluun on jatkuttava herkeämättä kaikkina aikoina, jotta voidaan tukea ihmisten henkistä, psyykkistä ja fyysistä kehitystä ja auttaa ihmiskuntaa kehittämään tunnetta kosmista ihannetta kohtaan ja samalla luoda universaalista veljeyttä.

Tällaisen yhteiskunnallistaloudellisen järjestelmän puitteissa ihmisillä on täysi vapaus henkisellä ja älyllisellä tasolla. Tämä on mahdollista, koska henkinen ja psyykkinen osa-alue, jota ihmiset voivat tavoitella, ovat itsessään rajattomia, joten saavutukset näillä aloilla eivät mitenkään estä muiden etenemistä. Mutta fyysisellä tasolla tarjonta on rajallista, joten kaikki pyrkimykset kahmia kohtuuttomasti ja rajoituksetta fyysistä omaisuutta aiheuttavat sen, että suuri määrä muita ihmisiä jää puille paljaille ja tämä vaikeuttaa suuren enemmistön henkistä, psyykkistä ja fyysistä kehitystä. Niinpä yksilövapauden suhteen on pidettävä mielessä, ettei yksilön vapauden fyysisellä tasolla voi sallia ylittää tiettyä rajaa, jonka jälkeen se aiheuttaa haitta ihmisten kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja samanaikaisesti sitä ei pidä rajata niin jyrkästi, että ihmisten henkinen, psyykkinen ja fyysinen kehitys vaikeutuu.

Ananda Margan yhteiskuntafilosofia kannattaa siis yksilön persoonallisuuden kokonaisvaltaista kehittämistä samoin kuin universaalisen veljeyden toteuttamista herättäen ihmismielessä kosmisen tunteen. Marga kannattaa maailmankaikkeuden kaikkien fyysisten ja henkisten resurssien progressiivista hyödyntämistä. Yhteiskunta tarvitsee sykäyksen elinvoimaisuutta, tarmoa ja edistystä ja tähän tarkoitukseen Ananda Marga tarjoaa progressiivisen hyödyntämisen teoriaa (PROUT), joka tarkoittaa kaikkien resurssien progressiivista hyödyntämistä. Tätä teoriaa kannattavia henkilöitä voidaan nimittää proutisteiksi.

PROUT nojautuu seuraaviin perusperiaatteisiin:

  1. Kenenkään yksilön ei tule sallia koota mitään aineellista varallisuutta ilman yhteisön selvää lupaa tai hyväksyntää.
  2. Kaikkia maailmankaikkeuden aineellisia, yliaineellisia ja henkisiä voimavaroja tulee hyödyntää maksimaalisesti ja ne tulee jakaa järkevästi.
  3. Sekä yksilön että yhteiskunnan fyysisiä, metafyysisiä ja henkisiä voimavaroja tulee hyödyntää mahdollisimman laaja-alaisesti.
  4. Fyysisten, metafyysisten, aineellisten, yliaineellisten ja henkisten hyödyntämiskeinojen välillä tulee vallita oikea tasapaino.
  5. Hyödyntämismenetelmien tulisi vaihdella ajan, paikan ja henkilön mukaan, ja hyödyntämisen tulisi olla luonteeltaan edistyksellistä.

Tästä tulee tulee nimitys progressiivisen hyödyntämisen teoria, Progressive Utilisation Theory − PROUT.

 

5.6.1959