Luentoja PROUT-teoriasta 5

Demokraattisessa järjestelmässä vallassa oleva puolue yrittää levittää omia puolueihanteitaan koulutusjärjestelmän avulla. Yliopistot pakotetaan antautumaan valtiovallalle koska ne ovat taloudellisesti riippuvaisia. Proutistisen liikkeen on pyrittävä saamaan yliopistot ja oppilaitokset vapaiksi likaisesta puoluepolitiikasta, muutoin koulutusjärjestelmä joutuu jatkuvasti muuttumaan erilaisten hallitusten noustessa ja kaatuessa. Valtion velvollisuus on rahoittaa yliopistoja puuttumatta sisäisiin asioihin. Myös viestintäjärjestelmän tulee olla vapaa poliittista ohjauksesta.

Hyvä yhteiskunta edellyttää hyviä, terveitä ja hyvin koulutettuja kansalaisia. Poliitikot ovat kykenemättömiä korjaamaan nyky-yhteiskunnan puutteita. Heidän toimintansa on omiaan estämään terveen yhteiskunnan kehittymistä.

Hallitusmuotoja on olemassa useita erilaisia ja niiden joukossa demokraattinen hallintomuoto on hyvin arvostettu. Demokratia määritellään usein sanomalla, että se on ihmisten hallintovalta, joka on ihmisten itsensä toteuttama ja ihmisiä varten. Mutta itse asiassa on kyse enemmistön vallasta. Niinpä demokratia merkitsee käytännössä laumamentaliteettia, mobokratiaa, koska hallintovaltaa ohjaa demokraattisessa järjestelmässä laumamentaliteetti. Enemmistö yhteiskunnassa on typeryksiä, viisaat ihmiset ovat aina vähemmistönä. Tästä syytä demokratia on viime kädessä typerysten valtaa, fuulokratiaa.

Demokraattisessa yhteiskuntajärjestelmässä hallitus saattaa olla hyvin kiinnostunut säätämään korruptiota rajoittavia lakeja, mutta hallinto ei ole yhtä kiinnostunut toimeenpanemaan näitä lakeja, koska johtajat ovat riippuvaisia äänistä, jotka on saatu vaikutusvaltaisten epäsosiaalisten ryhmien avulla. On kolme pääasiallista tapaa rajoittaa korruptiota – humaani lähestymistapa, voimatoimet ja tiukka lainsäädäntö – mutta demokraattisessa yhteiskunnassa emme voi toteuttaa tiukkaa lainsäädäntöä täydessä määrin eikä voimatoimiin voi ryhtyä demokraattisessa järjestelmässä.

Hallintovallan synteettinen osa tulee olemaan vaaliperustainen ja analyyttinen osa valintaan perustuva. Synteettinen osa tulee päättämään noudatettavan politiikan periaatteista ja analyyttinen osa tulee huolehtimaan sovitun politiikan toimeenpanosta. Tällä tavoin yhteiskunnallisen ja poliittinen rakenne tulee olemaan sekä valitsemiseen että vaaleihin perustuva (engl. selecto-electoral).

Sadviprat tulevat ottamaan vallan haltuunsa joko älyllisen vallankumouksen kautta tai mobilisoimalla kansanjoukot. Proutistien velvollisuutena on auttaa sadvipravallan vahvistumista ja tukea heidän asemaansa mobilisoimalla kansanjoukot. Renaissance Universal -järjestö jatkaa omalta osaltaan älyllistä ja moraalista valistustyötään.

Yhteiskunnallinen ja taloudellinen ihanne voidaan toteuttaa joko älyllisen vallankumouksen tai fyysisen vallankumouksen avulla.

Älyllinen vallankumous tarkoittaa ihanteiden levittämistä, mutta sen toteuttamiseen menee hyviä pitkä aika eikä kärsivä ihmiskunta ole valmis odottamaan niin kauaa. Se on vain teoreettinen mahdollisuus.

Fyysinen vallankumous tarkoittaa taistelua kaikkia sellaisia tekijöitä vastaan, jotka ovat yleisen hyvinvoinnin periaatteen vastaisia. Proutistit tulevat aloittamaan uuden vallankumouksellisen aikakauden taistellen kaikkia hajottavia voimia ja yhteiskunnallisia epäkohtia vastaan. Jos jonkin maan oma lainsäädäntö ei ole tarpeeksi vahva oikaisemaan epämoraalista käytöstä, on proutistien tehtävä tämän suhteen jotain konkreettista.

Minkä tahansa kansakunnan perustan muodostavat seuraavat tekijät: (1) yhteinen historia; (2) yhteiset perinteet; (3) yhteinen maa-alue; (4) rotu; (5) yhteinen uskonto; (6) yhteinen kieli; (7) yhteinen tunnepohjainen perintö; (8) yhteiset ihanteet.

Näistä kohdat yhdestä seitsemään edustavat suhteellisia tekijöitä ja ne ovat siis ohimeneviä luonteeltaan. Kohta kahdeksan voi olla sekoitus absoluuttia ja suhteellista.

Absoluuttinen tekijä on kosmisen omistajuuden ihanne. Maailmankaikkeus on Brahman, Korkeimman olennon luoma joten Brahma omistaa maailmankaikkeuden. Voimme nauttia ja käyttää hyväksemme Brahman luomia kohteita, mutta emme voi julistaa mitään niistä omaksemme. Koko luomakunta on meidän yhteistä isänmaatamme. Meidä tulee hyväksyä tämä tekijä kaiken suhteellisuuden keskellä. Tämä yhteinen ihanne ei ainoastaan tule yhdistämään kaikki erilaisten kieliryhmien ja alueiden asukkaat; koko universaali yhteiskunta tulee yhdistymään tämän universaalin ihanteen myötä ja liittymään yhteen.

Älyllinen vallankumous on luonteeltaan demokraattinen ja proutistien on tehtävä ihmiset tietoisiksi oikeuksistaan. Tämä voidaan toteuttaa seuraavien keinojen avulla:

  1. Aloittamalla opintopiirejä ja levittämällä ideologista kirjallisuutta. Tämä on ensimmäinen vaihe älyllistä tiedottamista, se edustaa ideologista valistusta.
  2. Tiedottaminen, kampanjointi ja kansanjoukkojen mobilisointi. Tämä on tarkoitettu ideologisesti tiedostaville ihmisille, koska suuret kansanjoukot eivät koskaan tule olemaan ideologisesti valveutuneita.
  3. Proutistit voivat antaa tukensa sadviproille demokraattisessa taistelussa (toisin sanoen auttaa heitä saamaan paikkoja lainsäädäntöelimissä, parlamenteissa, kaupunginvaltuustoissa, osuuskunnissa jne.)

Ensimmäisessä vaiheessa otetaan esiin yksi teema, toisessa vaiheessa kaksi teemaa ja kolmannessa kolme teemaa. Sosialisointi ei ole mahdollista niin kauan kuin sadviprojen määräysvaltaa ei ole vakiinnutettu. Sosialisointi ei voi onnistua demokraattisen rakenteen puitteissa.

1959