Luentoja PROUT-teoriasta 3

Demokraattisen rakenteen puitteissa ei voi olla sosialistista hallitusmuotoa. Ne jotka ylistävät sosialismia demokratian puitteissa, johtavat ihmisiä harhaan. Poliittiset johtajat puhuvat sosialismista ainoastaan kiertääkseen perustuslakeja ja hankkiakseen kansan kannatusta. He lupaavat luoda sosialistisen yhteiskuntamallin, mikä on täysin absurdia. Nämä ns. johtajat ovat pelkkiä teeskentelijöitä.


Jos jokin tietty maa tai alue on teollisesti kehittynyt, tämä ei auta kohottamaan muiden maiden ja alueiden taloudellista tasoa. Niinpä teollisuus tulee hajauttaa, mutta perustuotannon tulee olla keskitettyä. Esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa langan tuotannon tulisi olla keskitettyä ja sen ympärillä tulisi toimia hajautettua kutomoteollisuutta. Jopa sellaisille alueille, joissa ilmasto on äärimmäinen, voidaan perustaa kutomoteollisuutta [keinotekoisen höyryn avulla, artificial vaporization]. Tämä auttaa perustamaan omavaraisia talousalueita, mihin on huutava tarve. Omavaraisten talousyksiköiden alue tulee laajenemaan kuljetusmenetelmien kehittyessä. Jonain päivänä koko maapallosta tulee yksi talousalue. Saattaa myös tulla päivä, jolloin koko planetaarinen maailma muodostaa yhden, laajan talousalueen.

Laajamuotoisen ja pienimuotoisen teollisuuden tulisi toimia rinnakkain. Perustuotannon tulisi olla paikallishallinnon käsissä johtamaa, koska ei ole mahdollista pyörittää niitä tehokkaasti osuustoiminnan pohjalta niiden monimutkaisuuden ja suuren koon takia. Pienteollisuuden tulisi toimia osuustoiminnallisesti ja pienimuotoinen tuotanto, jota ei voida toteuttaa osuustoiminnan puitteissa, tulee toteuttaa yksityisen yrittämisen pohjalta. Näin siis pienet yritykset jätetään yksityisomistukseen, suurteollisuuden tulee olla paikallishallituksen omistuksessa ja näiden sektorien välimaastossa oleva teollisuus tulee toteuttaa osuustoiminnallisesti.

Liittovaltiossa keskushallituksen ei pidä hallita suurteollisuutta, koska tämä saattaa kaventaa paikallisten ihmisten mahdollisuuksia valvoa etujaan. Liittovaltiossa tällaisen teollisuuden tulee olla paikallishallituksen hallinnassa ja yhteinäisvaltiossa niiden tulisi olla paikallisten elinten hallinnassa.

Teollinen hajauttaminen on mahdollista kollektiivisen talousjärjestelmän puitteissa. Sellainen järjestelmä on vapaa voiton maksimoinnin tavoittelusta. Kapitalistit perustavat teollisuutta ainoastaan sinne, missä seuraavat tekijät ovat saatavilla: 1) pääoma, 2) työvoima, 3) myönteinen taloudellinen ympäristö ja 4) valmiit markkinat. He pyrkivät aina vähentämään tuotannon kustannuksia, joten he eivät koskaan kannata hajauttamisen periaatetta. Kollektiivisessa taloudellisessa järjestelmässä ei voitontavoittelulla ole sijaa – siinä teollisuus on kulutusta varten. Kollektiivisessa talousjärjestelmässä luodaan voimakkaita omavaraisia talousyksiköitä.

Elämme tieteen aikakautta. Tiedettä tulisi käyttää palveluun ja henkiseen kehitykseen. Teollisuus tulee rationalisoida, toisin sanoen vanhat koneet tulee korvata uusilla kehittyneemmillä laitteilla. Ei ole mitään hyötyä jatkaa vanhentuneiden työmenetelmien kuten rukkien käyttöä ydinvoiman ja rakettien aikakaudella.

On virheellistä väittää että rationalisointi olisi työttömyysongelman perimmäinen syy. Tällaista propagandaa levittävät poliittiset johtajat, joilla on heikot tiedot yhteiskunnasta ja taloudesta. Kollektiivisessa talousjärjestelmässä jossa teollisuus on kulutusta eikä voitontavoittelua varten, ei tule kysymystä työttömyydestä. Siinä työntekijöiden määrää ei vähennetä, sen sijaan työaikaa lyhennetään ja loput ajasta voidaan käyttää psyykkisiin ja henkisin pyrkimyksiin. Työajan lyhennys ei riipu ainoastaan tuottavuudesta, vaan myös tuotteiden kysynnästä ja työvoiman saatavuudesta.

Teollisuudessa työntekijöille tulee tarjota kannustuspalkintoja ottamalla käyttöön yhä enemmän urakkatyöt ja bonukset. Työntekijöiden itsehallinto paikallisissa asioissa tulee tunnustaa selkeästi. Näillä kahdella keinoilla voidaan lisätä tuottavuutta tehtaissa, koska tällaisissa oloissa on hyvä työmotivaatio. Pelkkä saarnaaminen tuottavuudesta ei riitä. Työntekijöiden tulisi tuntea, että mitä enemmän tehdas tuottaa voittoa, sitä enemmän myös he saavat osansa voitosta.

Osuustoiminnallinen omistus ei voi menestyä avoimessa kilpailussa yksityisen yrittäjyyden kanssa. Tarvitaan tukitoimia kuten vapautus myyntiverosta, maksuista jne. Nämä tukitoimet tulee myöhemmin poistaa vähitellen. Tukitoimien tulee kohdistua ainoastaan välttämättömyystuotteiden tuotantoon. Yksityisyrittäjyys tulee rajata tuotteisiin jotka eivät ole välttämättömyyksiä, kuten kioskit, kahvilat, ravintolat jne.

Miehillä on nykyään etuoikeutettu asema yhteiskunnassa. Johtuen taloudellisesta riippuvuudesta miehistä, osa hylätyistä naisista joutuu olosuhteiden pakosta ryhtymään prostituutioon. Sitten kun naiset nauttivat taloudellisesta riippumattomuudesta ja ovat tasavertaisessa asemassa miesten kanssa, tämä käytäntö tulee loppumaan. Yhteiskunnan on tarjottava kunniallinen asema niille naisille, jotka luopuvat tästä vastenmielisestä liiketoiminnasta ja parantavat luonteensa. Prostituution syyt ovat sosioekonomisia.

Dowry-järjestelmä [lahjojen antaminen ja vaatiminen avioliiton solmimisen yhteydessä] pohjautuu kahteen tekijään: miesten tai naisten ylivalta yhteiskunnassa sekä epäsuhde naisten ja miesten määrässä. Burmassa naiset olivat taloudellisesti riippumattomia, joten miesten oli maksettava dowry solmiessaan avioliiton. Punjabissa miesten lukumäärä oli suurempi kuin naisten, joten siellä ei ollut mitään ongelmaa dowry-järjestelmän suhteen eikä leskien avioitumisessa uudelleen. Tällaiset yhteiskunnalliset vääryydet voidaan poistaa suomalla naisille taloudellinen itsenäisyys ja kannustamalla kastienvälisiä ja kansainvälisiä avioliittoja. Tällaiselle liikkeelle on huutava tarve nykyään.

Nykyään on tullut muotiin vaatia rauhaa. Mutta nuo rauhan sanoman saarnaajat pitävät samalla ruutinsa kuivana. Tuleeko heidän sanomansa menestymään?  Ei milloinkaan. Rauha on suhteellinen termi. Se on taistelun tulos.

Kun staattinen voima tulee hallitsevaan asemaan, muodostuu staattisen rauhan tila, tamoguni shakti. Kun hienosyinen voima dominoi, muodostuu rauhan tila, josta käytetään nimitystä hienosyinen rauha, sattviki shakti. Tämä taistelu staattisten ja hienosyisten voimien välillä tulee jatkumaan niin kauan, kuin maailmankaikkeus on olemassa. Suhteellisuuden maailmassa ei voi olla absoluuttista rauhaa. Absoluuttinen rauha voi tulla yksilön elämässä mutta ei yhteiskunnassa. Kun yksilön elämä sulautuu kosmiseen pyrkimykseen, tuloksena on absoluuttinen rauha. Absoluuttinen rauha yhteiskunnassa tarkoittaisi maailmankaikkeuden lakkaamista, mikä on mahdotonta. Niinpä rauhan vaatiminen välttäen taistelua on pelkkää tekopyhyyttä.

Innostus rauhaan voidaan hyväksyä diplomaattisena politiikkana, mutta sitä ei voida hyväksyä periaatteena. Taistelu on elämän ydin ja rauha voidaan palauttaa vain taistelun jälkeen. Niinpä jos miehitystilanteessa miehitetyn maan johtajat haluavat rakentaa rauhaa, heidän tulee taistella miehittävän maan imperialistisia pyrkimyksiä vastaan.

Anteeksiantaminen on yksilöllinen ominaisuus. Sitä voidaan harjoittaa vain yksityiselämässä, mutta se ei voi olla osa kollektiivista sadhanaa. Ne jotka puuttuvat omin päin yhteisiin asioihin tai armahtavat ihmisiä ottamatta huomioon näiden aiheuttamaa vahinkoa yhteiskunnalle, tulevat tehneeksi yhteiskunnallisen rikoksen. Mahatma Gandhin ei olisi pitänyt painostaa yhtä valtiota maksamaan viisikymmentä miljoonaa rupia toiselle valtiolle vastoin kyseisen maan ihmisten etua ja asenteita.

On virheellistä uskoa, että väestön nopea kasvu vaikuttaisi jotenkin kollektiiviseen taloudelliseen rakenteeseen. Nykyään kapitalistit pyrkivät rajoittamaan väestönkasvua rajoittamalla syntyvyyttä, koska väestön määrän kasvu on haitallista kapitalismille. Kollektiivisen taloudellisen järjestelmän puitteissa ei syntyvyyttä tarvitse rajoittaa. Pikemminkin väestönkasvusta tulee olemaan apua perushyödykkeiden tuotannossa. Tieteen aikakaudella yksi tabletti tulee vastaamaan yhtä täydellistä ateriaa. Meidän ei siis tarvitse kantaa huolta väestönkasvusta.

Kuolema merkitsee yhdensuuntaisuuden puuttumista fyysisten ja psyykkisten aaltojen välillä. Fyysisten aaltojen muuttuminen johtuu korkeasta iästä ja sairaudesta, kun taas mentaaliset aallot muuttuvat karkean tai hienosyisen ajattelun myötä. Fyysisten aaltojen irtauduttua kehosta ihminen voi vielä elpyä ja saada elämänsä takaisin tieteen menetelmien avulla, mutta psyykkisten aaltojen osalta tämä ei ole mahdollista. Tämä johtuu siitä, että vaikka mentaaliset aallot pystyttäisiin luomaan uudelleen tieteen keinoin, siinä tapauksessa henkilö X saisi elämän, ei henkilö Y. Jos aallonpituudesta tulee ääretön, suora viiva, tuloksena henkisen sadhanan harjoittamisesta, ihminen sulautuu Parama purusaan.

Tulee aika, jolloin mieli voidaan tuottaa laboratoriossa. Lapset tulevat syntymään laboratorioissa. Ihmislajin kehittyminen on luonnollista kehitystä. Kun laboratoriovauvoja kyetään tuottamaan, luonto tulee vähitellen vetämään pois miesten ja naisten lisääntymiskyvyn. Tuolloin ei enää tule olemaan isiä ja äitejä. Koko yhteiskuntarakenne tulee muuttumaan. Ihmisten lisääntymisvaistoa tullaan hyödyntämään korkeampiin ja hienosyisempiin pyrkimyksiin. Nuo laboratoriossa syntyneet pojat ja tytöt tulevat olemaan mentaalisesti ja henkisesti pidemmälle kehittyneitä kuin meidän aikamme ihmiset.

Oikea filosofia ja oikeanlainen henkisen harjoittamisen menetelmä – sadhana – ovat yleislääke kaikkiin fyysisiin,  metafyysisiin ja henkisiin vaivoihin. Yhteiskuntarakenteiden uudistamisessa ei poliitikoista tule olemaan mitään käytännön hyötyä.