Luentoja PROUT-teoriasta 2

Universalismi ei ole riippuvainen mistään suhteellisista tekijöistä, joten siinä ei ole eri ismien puutteita. Ismi perustuu jonkin tietyn ryhmän etuihin. Ismit ovat merkittävä sotia aiheuttava tekijä useiden muiden tekijöiden ohella. Sota ei ole ideologinen konflikti. Niiden, jotka haluavat pysyvää rauhaa, tulisi päästä eroon kaikesta nationalismista ja muista sen tyyppisistä ismeistä.

Jotta voisimme karistaa itsestämme pois tällaiset ismit, meidän on organisoitava universaali yhteisö ja vahvistettava sitä jatkuvasti. Tämä on ensimmäinen askel maailmanhallituksen perustamisessa. Aluksi tullaan muodostamaan lakeja säätävä elin. Tällainen elimen ensimmäinen hyvä vaikutus tulee olemaan siinä, ettei mikään maa pääse säätämään lakeja, jotka syrjivät sen vähemmistöjä. Näiden lakien toimeenpanovalta kuuluu paikallishallituksille, ei maailmanhallitukselle. Maailmanhallitus päättää yleiset periaatteet, joiden pohjalta yksittäiset maat toimeenpanevat lakeja.

Maailmanparlamentissa tulee olemaan kaksi osaa, alahuone ja ylähuone. Alahuoneeseen lähetetään edustajia maan väestömäärän suhteessa. Ylähuoneeseen tulee jokaisen maan edustus. Lakiesitykset tuodaan ensin alahuoneen käsiteltäviksi ja ennen niiden lopullista hyväksyntää ne käsitellään myös ylähuoneessa. Näin pienet maat, jotka eivät saa ainuttakaan edustajaa alahuoneeseen, saavat mahdollisuuden esittää näkemyksensä lakiesityksen hyvistä ja huonoista puolista muiden maiden edustajille ylähuoneessa.

Ihmiskunta valloittaa nopeasti avaruutta ja poistaa ajan rajoituksia. Maailmanhallituksen hallinnoima alue tulee laajentumaan jatkuvasti ja jonain päivänä se saattaa kattaa koko planetaarisen maailman. Yhteinen maailmankieli, vishva bhasa, on välttämätön väline ajatusten vaihtoon eri kieliryhmien välillä. Tällä hetkellä englannin kielellä on kaikki edellytykset toimia yhteisenä maailmankielenä, mutta se voi muuttua ajan myötä.

Yhteistä maailmankieltä varten tarvitaan myös tieteellinen kirjaimisto. Tällä hetkellä latinalainen kirjaimisto on kaikkein tieteellisin. Paikallisten kirjaimistojen asema tulee myös tunnustaa paikallisten kielten käytössä. Sekä latinalainen kirjaimisto että paikalliset kirjaimistot tulee hyväksyä rinnakkain.

Mitään kansallista tai kansainvälistä pukeutumisnormia ei pidä asettaa. Ihmisten valinnat pukeutumisessa johtuvat tietyn alueen ilmasto-oloista. Pukeutumisen suhteen tulisi vallita täysi vapaus.

Kulttuuri on monimerkityksinen termi. Se on sosiaalisen elämän kollektiivinen ilmaus ja edustaa monitasoista rakennetta. Sanskritin kielessä kulttuuria tarkoittavat sanat sam’skrti krs’t’i. Sam’skrti-termiä käytetään positiivisessa merkityksessä ja krs’t’i yleisempi merkitykseltään. On tiettyjä prima facie paikallisia eroavaisuuksia, mutta ihmiskunnan kulttuurinen pohjavirtaus on samanlainen. Eroavaisuudet ovat ulkoisia, ei sisäisiä. Kulttuuri on yksi ja sama koko maailmalle. Koko ihmiskunnalle yhteisiä tekijöitä, siis kulttuuria termin todellisessä merkityksessä, tulee aina kannustaa, mutta pinnallisia prima facie -eroavaisuuksia ei tule koskaan painottaa. Ne jotka kannustavat näitä eroavaisuuksia auttava hajottavia voimia jotka vaarantavat inhimillisen edistymisen. Saadaksemme aikaan kosmopoliittisen kulttuurisen lähestymistavan meidän on poistettava pinnalliset prima facie -eroavaisuudet kultuurienvälisten avioliittojen ja muun sosioekonomisen sekoittumisen avulla.

Kansallistunne on nopeasti korvautumassa kansainvälisyydellä. Väistämättä tulee myös päivä, jolloin kansainvälisyys muuttuu universalismiksi. Kansallistunne voi kuitenkin jäädä passiivisessa muodossa elämään kansainvälisyyden puitteissa. Luodakseen paremman yhteiskuntarakenteen ihmiskunta tulee varmasti luopumaan sellaisista likaisista ajattelutavoista kuin kastiajattelu, uskonnollinen ryhmäkuntaisuus, kansallisaate jne.

Samalla kun ihmisten psyykkinen projektio laajenee jatkuvasti, maailma muuttuu yhä pienemmäksi ja pienemmäksi. Tulee varmasti päivä jolloin ihmisen henkinen jano, joka ei saa tyydytystä fyysisten halujen kautta, tulee vaatimaan laajempaa mielen visiota. Uusi universaali ihmisrotu tulee varmasti kehittymään. Tätä varten haluamme yhteisen kielen koko ihmiskunnan käyttöön eri kieliryhmien väliseen kommunikointiin.

Kun taistellaan korruptiota vastaan, tarvitaan rakentava ihanne. Useat kansalaisliikkeet Intiassa ovat epäonnistuneet hyvää tarkoittavissa tavoitteissaan, koska niiltä puuttui rakentava ihanne. Ne taistelivat vain taistelun itsensä takia. On siis välttämätöntä että ihanne asetetaan etusijalle ja pidetään koko ajan mielessä.

Ne joilta puuttuu rakentava ihanne, tulevat auttaneeksi kapitalisteja riistossa. Pelkkä kapitalismin arvostelu ei tuota mitään hyvää ihmisille, se pikemminkin auttaa epäsosiaalisia elementtejä löytämään uusia menettelytapoja riiston harjoittamiseksi. Tällainen on Intian tilanne nykyään. Vasemmistoryhmät arvostelevat jatkuvasti kapitalisteja, mikä ei tuo minkäänlaista hyödyllistä hedelmää, ja kapitalistit ovat ottaneet vallan vaikuttamalla hallitsevaan valtapuolueeseen.

Meidän lähestymistapaamme tulisi kuulua rakentavan ihanteen omaksuminen ja meidän tulisi taistella lakkaamatta ilman kompromisseja ihmisyyden vastaisia ja epäsosiaalisia tekijöitä vastaan. Meidän tulee taistella kapitalismia vastaan, ei kapitalisteja vastaan. Meidän tulee puhdistaa ihmiskunta läpeensä tästä ismistä, koska se halvaannuttaa ihmiskunnan. Kapitalistit kärsivät eräänlaisesta psyykkisestä sairaudesta, ja meidän ensisijainen tehtävämme on parantaa heidät perin pohjin ohjaamalla heidän fyysinen janonsa kohti psyykkisiä ja henkisiä pyrkimyksiä.