Entries by toimitus

Osuuskunnat

Kuten tiedätte, ihmisen yhteiskunta on yksi ja jakamaton. Ihminen ei voi asua yksin. Jos joku haluaa juoda vettä kaivosta, hän tarvitsee narun ja ämpärin ja narun kiinnittämiseen hän tarvitsee koukun. Kaikkeen tähän muiden apu on tarpeen. Yhteiskunnassa ihmisten on työskenneltävä yhdessä muiden kanssa, jotta kaikki voivat kulkea eteenpäin yhdessä. Samánam ejati iti samájah. Yhteiskunta tarkoittaa […]

Isänmaan ystäville

Kansakunnan käsitettä voidaan tulkita monella tapaa ja termin täsmällisestä merkityksestä on lukuisia erilaisia tulkintoja. Jotkut ovat sitä mieltä, että tietyn valtion asukkaat muodostavat kansakunnan. Vaikka termejä valtio ja maa pidettäisiin synonyymeinä, eivät kansakuntaa koskevat ristiriitaiset näkemykset rajoitu tähän. Jotkut ihmiset ovat sitä mieltä, että kansakunta muodostuu kielialueesta. Toiset ovat taas sitä mieltä, että kansakunnan perusta […]

Yhteenkuuluvuus ja yhteiskunnan turvallisuus

Jotta ihmiset voisivat elää yhteiskunnassa, seuraavat perustekijät ovat välttämättömiä – yhteenkuuluvuus, yhteiskunnallinen turvallisuus ja rauha. Seuraavassa käsitellään sitä, mitä nämä perustekijät edellyttävät. Yhteiskunnan jäsenten keskinäinen yhteenkuuluvuus on aivan välttämätöntä, muuten yhteiskunta alkaa hajota. Yhteiskunnan jäsenten keskinäisen yhteenkuuluvuuden puute, jonka voivat aiheuttaa yksittäisen ihmisen liiallinen itsekeskeisyys, taloudellisten ja yhteiskunnallisten etujen ajamiseksi muodostetut ryhmittymät sekä muiden ihmisten […]

Muiden oppisuuntien näkemyksiä

Tällä hetkellä maailmassa vallalla olevat tärkeimmät filosofiset ja uskonnolliset oppisuunnat ovat Buddhalaisuus, Shaunkaran filosofia, Patainjalin filosofia, Samkhya filosofia, Arya Samaj, marxismi, juutalaisuus, kristinusko ja islam. Niiden yhtäläisyyksien perusteella oppisuuntia on tässä käsitelty seuraavissa neljässä ryhmässä, joissa niiden tärkeimpiä periaatteita ja uskomuksia käsitellään yhdessä. Buddhalaisuus ja Shankaran filosofia Patainjalin filosofia ja Kapilin Samkhya filosofia Arya Samaja […]

Sadviprojen asema yhteiskunnan kiertokulussa

Shudra-kausi Primitiivisillä ihmisillä ei ollut minkäänlaista yhteiskuntaa, elämä muinoin oli täysin individualistista. Edes perheen käsitettä ei ollut. Elämä oli karkeaa ja älyllisesti kehittymätöntä. Tuolloiset ihmiset elivät suoraan luonnosta ja fyysinen voima määräsi fyysinen voima oli vallan mitta. Voimakkaat käyttivät hyväkseen heikompia, jotka joutuivat antautumaan vahvempien armoille. Siihen aikaan ihmisissä ei ollut vielä kehittynyt halua kartuttaa […]

Universaalinen veljeys

Henkisyys ei ole utopistinen ihanne, vaan käytännöllinen filosofia jota voidaan harjoittaa ja toteuttaa jokapäiväisessä elämässä, oli se sitten miten maallista tahansa. Henkisyys kannattaa asteittaista kehitystä yhä korkeammille tasoille, ei taikauskoa tai pessimismiä. Hajottavilla voimilla ja ryhmä- ja heimopohjaisilla filosofioilla, jotka aiheuttavat ahdasmielisyyden kahleita, ei ole mitään tekemistä henkisyyden kanssa eikä niitä pidä hyväksyä. Vain sellainen […]

Antaumuksen tunne ja neohumanismi

Edellisessä luennossani mainitsin, että ihmiset saavuttavat hartauden korkeimman tilan subjektiivisen lähestymistavan avulla sopeuttamalla sen ulkoiseen, objektiiviseen. Selitin myös kuinka hartaus kehittyy erilaisten psyykkisten ilmaisutapojen kautta. Meidän tulisi ymmärtää selkeästi sekä sisäinen näkökulma (subjektiivinen lähestymistapa) että ulkoinen näkökulma (sopeutuminen objektiiviseen). Jokaisen tulisi ymmärtää selkeästi nämä seikat. Ihmisten sisäinen psyykkinen liike, heidän tietoisuutensa olemassaolosta, on täysin rytmistä. […]

Kahleet ja niistä vapautuminen

Äskettäin puhuin antaumuksen tunteesta ja uushumanismista. Antaumuksen tunteen yhteydessä mainitsin, että sopeutumattomuus ulkoiseen maailmaan on esteenä hartaudellisen tunteen kehittymiselle. Jotta voisi välttää sellaisia esteitä, tulisi pyytää Ylimmältä tietoisuudelta: “Oi Korkein, auta minua ylittämään nämä esteet! Säästä hartauteni – tämä kaikkein kallisarvoisin aarteeni!” Puhuin myös hartauden tiestä ja sanoin, että hartautta ei tulisi pitää pelkkänä kulttina (harjoituksena) […]

Geotunne

Puhuin humanismista. Tämä on hyvin syvällinen ja pulmallinen filosofian teoria. Hartaus ja rakkaus Korkeinta kohtaan, nykyisen ihmiskunnan kaikkein kallisarvoisimmat aarteet, ovat jatkuvasti alttiina ulkoisen maailman hyökkäyksille. Ihmisten tulisi hankkia riittävästi voimaa niiden vastustamiseksi. Viime sunnuntaina kerroin, kuinka näitä hyökkäyksiä voi vastustaa, kuinka tulee vastustaa tätä geotunnetta, sosiotunnetta ja muita tunteita ja kuinka suojella ihrnissydämen pyhää […]

Elävät olennot ja niiden luonteenlaatu

Ne luontokappaleet, joiden mieli on alkanut toimia, joiden ektoplasma on aktivoitunut, tuntevat vaistomaisesti: ”Tämä on minun ruokaani, tämä ei ole minun ruokaani; nyt on aika nukkua,nyt on aika herätä.”Näillä kehittymättömillä luontokappaleilla on vain tällainen kapea-alainen tunne elämän perusvälttämättömyyksistä. Tämä tunne on yhtä voimakas yksisoluisilla kuin monisoluisillakin olioilla, mutta ero näiden kahden välillä on siinä, että […]