Ananda sutram – kappale 5

5-1. Varńapradhánatá cakradháráyám.
[Yhteiskunnan kiertokulussa yksi luokka on aina valta-asemassa]

Merkitys: Koska kaukaisessa muinaisuudessa ei kehittynyt mitään kokonaisvaltaista yhteiskuntajärjestystä, voimme kutsua tuota aikakautta shudra-kaudeksi. Noina aikoina ihmiset tulivat toimeen fyysisen työn avulla. Tämän jälkeen seuraa heimojohtajien aikakausi − vahvojen ja rohkeiden aikakausi − jota voimme nimittää ksatriya-kaudeksi. Tätä seurasi älymystön aikakausi, jota nimitämme vipra-kaudeksi. Lopulta tuli kapitalismin aikakausi, vaeshya-kausi.

Kun soturit ja älymystö on vaeshya-kaudella riiston seurauksena alennettu työläisten tasolle, seuraa shudra-vallankumous. Shudrilla ei kuitenkaan ole kehittynyttä yhteiskuntarakennetta eikä tarvittavaa yhteiskunnan johtamiseen tarvittavaa älykkyyttä. Niinpä kapitalismin jälkeinen hallinto siirtyykin niiden käsiin, jotka johtavat shudra-vallankumousta. Nämä ihmiset ovat urheita ja rohkeita, joten he aloittavat seuraavan ksatriya-kauden.

Tällä tavoin shudra-, ksatriya-, vipra- ja vaeshya-kauden seuraavat toisiaan, minkä jälkeen tulee vallankumous ja seuraava syklin kierros käynnistyy. Tällä tavoin yhteiskunnan kiertokulku, samaja cakra, etenee jatkuvasti.

5-2. Cakrakendre sadvipráh cakraniyantrakáh.
[Yhteiskunnan kiertokulun keskuksessa sadviprat ohjaavat sen liikettä]

Merkitys: Sellaiset voimakkaat moralistit ja henkisyyden harjoittajat, jotka haluavat lopettaa epämoraalisuuden ja riiston voimankäytön avulla, tunnetaan nimellä sadvipra. He eivät kuulu yhteiskunnan kiertokulun piiriin, koska heidän tehtävänään on hallita yhteiskuntaa pysyttelemällä tiiviisti yhteiskunnan syklin keskuksessa.

Yhteiskunnan kiertokulku etenee vääjäämättömästi, mutta mikäli soturit ksatriya-kaudella, älymystö vipra-kaudella tai kapitalistit vaeshya-kaudella rappeutuvat riistäjiksi oman ylivaltansa takia sen sijaan että toimisivat hyvää tarkoittavina hallitsijoina, on sadviprojen pyhä velvollisuus suojella oikeamielisiä ja riistettyjä ja nujertaa ahneet riistäjät voimankäytön avulla.

5-3. Shaktisampátena cakragativardhanaḿ krántih.
[Yhteiskunnan kiertokulun nopeuttamista voimankäytön avulla sanotaan evoluutioksi]

Merkitys: Kun soturit rappeutuvat riistäjiksi, sadviprat tuovat vipra-kauden alistamalla riistävät soturit. Tämän seurauksena vipra-kausi, joka olisi tullut aikanaan luonnollisen yhteiskuntakehityksen myötä, tuodaan aikaisemmin voimankäytön avulla. Tällaisesta aikakauden vaihtumisesta voidaan käyttää nimitystä evoluutio, kranti. Ero evoluution ja luonnollisen muutoksen (svabhavika parivarttana) välillä on ainoastaan siinä, että evoluutiossa yhteiskunnan kiertokulkua nopeutetaan voimankäytön avulla.

5-4. Tiivrashaktisampátena gativardhanaḿ viplavah.
[Yhteiskunnan kiertokulun nopeuttaminen laajamittaisen voimankäytön avulla on vallankumous, viplava]

Merkitys: Kun tietty aikakausi korvataan seuraavalla kaudella lyhyen ajan kuluessa tai kun on välttämätöntä käyttää laajamittaisia voimatoimia tietyn aikakauden ylivallan tuhoamiseksi, tällaisesta muutoksesta käytetään nimitystä vallankumous, viplava.

5-5. Shaktisampátena vipariitadháráyáḿ vikrántih.
[Yhteiskunnan kiertokulun suunnan muuttamista voimankäytön avulla nimitetään vastaevoluutioksi]

Merkitys: Jos mikä tahansa aikakausi palaa takaisin edeltävään kauteen voimankäytön seurauksena, tällaista muutosta nimitetään vastaevoluutioksi (vikranti). Esimerkiksi ksatriya-kauden aloittaminen vipra-kauden jälkeen on vastaevoluutiota. Tämä vastaevoluution jakso on hyvin lyhytaikainen − lyhyen ajan kuluessa tämä kausi korvautuu taas seuraavalla aikakaudella tai sitä seuraavalla kaudella. Toisin sanoen jos ksatriya-kakusi yhtäkkiä seuraa vipra-kauktta vastaevoluution seurauksena, silloin tämä ksatriya-kausi ei kestä pitkään. Lyhyen aja sisällä seuraa joko vipra-kausi tai, luonnollisen kehityksen mukaisesti, vaeshya-kausi.

5-6. Tiivrashaktisampátena vipariitadháráyaḿ prativiplavah.
[Yhteiskunnan kiertokulun suunnan muuttamista laajamittaisen voimankäytön avulla nimitetään vastavallankumoukseksi]

Merkitys: Vastaavasti, mikäli yhteiskunnan kiertokulku käännetään taaksepäin laajamittaisen voimankäytön avulla, tällaista muutosta sanotaan vastavallankumoukseksi (prativiplava). Vastavallankumous on vielä lyhytaikaisempi kuin vastaevoluutio.

5-7. Púrńávartanena parikrántih.
[Yhteiskunnan kiertokulun täydestä kierroksesta voidaan käyttää termiä periferinen evoluutio]

Merkitys: Yhteiskunnan kiertokulun kokonainen kierros, mukaan lukien shudra-vallankumous on nimeltään periferinen evoluutio, parikranti.

5-8. Vaecitryaḿ prákrtadharmah samánaḿ na bhaviśyati.
[Monimuotoisuus, ei samanlaisuus, on luonnon laki]

Merkitys: Monimuotoisuus, ei samanlaisuus, on Korkeimmain toimivan voiman (prákrti) luontainen piirre. Mitkään kaksi kohdetta maailmankaikkeudessa eivät ole identtisiä, mitkään kaksi kehoa, mitkään kaksi mieltä, mitkään kaksi atomia. Tämä diversiteetti on Korkeimman toimivan voiman luontainen ominaisuus.

Ne jotka haluavat tehdä kaikesta samanlaista tulevat varmuudella epäonnistumaan, koska tämä on vastoin Korkeimmain toimivan voiman luontaista ominaisuutta. Ne jotka pyrkivät kaikkia asioita samanlaisiksi haluavat tuhota kaiken.

5-9. Yugasya sarvanimnaprayojanaḿ sarveśáḿ vidheyam.
[Aikakauden mukainen vähimmäistoimeentulo tulee taata kaikille]

Merkitys: Hararme pitá Gaorii mátá svadeshah bhuvanatrayam. Toisin sanoen, ”Ylin Tietoisuus on isäni, Korkein Voima on äitini ja maailmankaikkeuden kolme aluetta on kotimaani”. Koko maailmankaikkeuden omaisuus on kaikkien yhteistä perintöä, vaikka mitkään kaksi asiaa eivät ole samanlaiset. Vähimmäistoimeentulo on siis turvattava kaikille. Toisin sanoen ravinto, vaatetus, terveyspalvelut, asunto ja koulutus on tarjottava kaikille. Ihmisten vähimmäistarpeet muuttuvat kuitenkin aikakaudesta toiseen. Vähimmäistoimeentulo on tarjottava kaikille ihmisille aikakauden vaatimusten mukaisesti.

5-10. Atiriktaḿ pradátavyaḿ guńánupátena.
[Ylijäävä vauraus tulee jakaa ansioituneiden ihmisten kesken heidän ansioidensa mukaisesti]

Merkitys: Sen jälkeen kun kaikkien vähimmäistoimeentulo on turvattu aikakauden vaatimusten mukaisesti, yli jäävä osuus tulee jakaa ansioituneille henkilöille heidän ansioidensa mukaisesti. Aikakaudella, jolloin polkupyörä kuuluu perustarpeisiin, tarvitsee lääkäri moottoriajoneuvon. Jotta ansioituneiden ihmisten palvelut palkittaisiin ja jotta heillä olisi paremmat mahdollisuudet palvella yhteiskuntaa, heille on tarjottava käyttöön moottoriajoneuvoja. Iskulause ”Palvele kykyjesi mukaan ja ansaitse tarpeesi mukaisesti” kuulostaa miellyttävältä, mutta se ei tuo käytännön tuloksia todellisuuden kovassa maaperässä.

5-11. Sarvanimnamánavardhanaḿ samájajiivalakśańam.
[Ihmisten vähimmäistoimeentulon tason kohottaminen on yhteiskunnan elinvoimaisuuden merkki.]

Merkitys: Ansioituneiden ihmisten tulisi saada enemmän kuin ihmisille yleisesti tarjottu vähimmäistoimeentulo, ja vähimmäistoimeentulon tasoa tulisi pyrkiä jatkuvasti kohottamaan. Esimerkiksi nykyään tavalliset ihmiset tarvitsevat polkupyöriä ja ansioituneet autoja, mutta tulisi pyrkiä siihen, että myös tavallisille ihmisille voidaan tarjota autoja. Kun kaikilla on auto, on ehkä tarpeen tarjota lentokone ansioituneille ihmisille. Sen jälkeen kun kaikilla ansioituneilla ihmisillä on lentokone, tulisi pyrkiä tarjoamaan lentokone myös tavallisille ihmisille, kohottaen siten yleistä elintasoa. Nämä ponnistelut vähimmäiselintason kohottamiseksi tulevat jatkumaan lakkaamatta, niiden varassa on ihmisten aineellinen kehitys ja vauraus.

5-12. Samájádeshena viná dhanasaiṋcayah akartavyah.
[Kenenkään yksilön ei tule sallia koota mitään aineellista varallisuutta ilman yhteisön selvää lupaa tai hyväksyntää.]

Merkitys: Maailmankaikkeus on kaikkien yhteistä omaisuutta. Kaikilla on hyödyntämisoikeus, mutta kenelläkään ei ole oikeutta väärinkäyttää yhteistä omaisuutta. Mikäli joku ihminen hankkii ja kartuttaa liiallisesti vaurautta, hän tulee epäsuorasti evänneeksi vaurautta ja mukavuuksia muilta. Tällainen käytös on äärimmäisen epäsosiaalista. Niinpä kenenkään ei tule sallia kartuttaa vaurautta ilman yhteiskunnan lupaa.

5-13. Sthúlasúkśmakárańeśu caramopayogah prakartavyah vicárasamarthitaḿ vańt́anaiṋca.
[Kaikkia maailmankaikkeuden aineellisia, yliaineellisia ja henkisiä voimavaroja tulee hyödyntää maksimaalisesti, ja ne tulee jakaa järkevästi.]

Merkitys: Kaikkea vaurautta ja resursseja, jotka sisältyvät karkeaan, hienosyiseen ja henkiseen tasoon, tulee kehittää kaikkien hyvinvoinnin edistämiseksi. Kaikkia viiden peruselementin resursseja − kiinteää, nestemäistä, valoa ja eetteriä − tulee hyödyntää maksimaalisesti ja pyrkimys toimia näin tulee takaamaan maailmankaikkeuden täyden kehittymisen. Ihmisten tulee tutkia maata, merta ja avaruutta löytääkseen, louhiakseen ja käsitelläkseen tarvitsemansa raaka-aineet.

Ihmiskunnan hankkima vauraus tulee jakaa järkiperäisesti. Toisin sanoen kaikille ihmisille on turvattava vähimmäistoimeentulo. Lisäksi ansioituneiden ihmisten tarpeet ja tietyissä tapauksissa muiden erityiset tarpeet tulee ottaa huomioon.

5-14. Vyaśt́isamaśt́isháriiramánasádhyátmikasambhávanáyáḿ caramo’payogashca.
[Sekä yksilön että yhteiskunnan fyysisiä, metafyysisiä ja henkisiä voimavaroja tulee hyödyntää mahdollisimman laaja-alaisesti.]

Merkitys: Yhteiskunnan on varmistettava kollektiivisen kehon, kollektiivisen mielen ja kollektiivisen hengen täysi kehittyminen. Ei pidä unohtaa, että kollektiivinen hyvinvointi piilee yksilöissä ja yksilöllinen hyvinvointi piilee kollektiivisessa. Turvaamatta yksilöille elintasoa järjestämällä ravintoa, valoa, ilmaa, asunto ja terveyspalvelut, ei voida kehittää kollektiivista kehoa. Yksilöllistä hyvinvointia on edistettävä, jotta voitaisiin myös edistää kollektiivista hyvinvointia.

Kollektiivisen mielen kehittäminen on mahdotonta ilman, että kehitetään oikeanlaista yhteiskunnallista tietoisuutta, kannustetaan sosiaalisen palvelun henkeä ja herätetään kaikkien ihmisten tietoisuus. Näin saamme inspiraatiota kollektiivisen hyvinvoinnin ajatuksesta ja pyrimme edistämään yksilön hyvinvointia.

Henkisen moraalisuuden ja henkisyyden puuttuminen murtaa yhteiskunnan selkärangan. Niinpä kollektiivisen hyvinvoinnin edistämiseksi on herätettävä ihmisten henkisyys. Muutama vahva ja rohkea ihminen, pieni ryhmä oppineita tai muutama henkisyyden harjoittaja eivät vielä ole merkki koko yhteiskunnan edistymisestä. Jokaiseen ihmiseen sisältyy fyysisen, psyykkisen ja henkisen kehityksen potentiaali. Tätä potentiaalia on hyödynnettävä ja saatava se tuottamaan hedelmää.

5-15. Sthúlasúkśma kárańo’payogáh susantulitáh vidheyáh.
[Fyysisten, metafyysisten, aineellisten, yliaineellisten ja henkisten hyödyntämiskeinojen välillä tulee vallita oikea tasapaino.]

Merkitys: Edistettäessä yksilöllistä ja kollektiivista hyvinvointia, tulee sovittaa yhteen fyysinen, psyykkinen ja henkinen osa-alue sekä karkea, hienosyinen ja kausaali maailma. Esimerkiksi yhteiskunnalla on velvollisuus järjestää vähimmäistoimeentulo kaikille ihmisille, mutta jos se tarjoaisi ravintoa ja rakentaisi talon kaikille tämän velvollisuuden nojalla, kärsisi yksilöllinen aloitekyky. Ihmisistä tulisi vähitellen laiskoja. Niinpä yhteiskunnan on järjestettävä niin, että ihmiset voivat ansaita rahaa kykyjensä mukaisella työllä ja hankkia siten toimeentulo. Ihmisten perustoimeentulon tason kohottamiseksi paras tapa on lisätä heidän ostovoimaansa.

Oikea hyödyntämistavan sopeuttaminen tarkoittaa myös sitä, että yhteiskunta noudattaa tasapainoista periaatetta kun se hyödyntää sellaisen henkilön palveluja, joka on fyysisesti, psyykkisesti ja henkisesti kehittynyt. Yhteiskunnan tulee hyödyntää henkilön fyysistä, älyllistä ja henkistä kapasiteettia sen mukaan miten tämän kyvyt ovat kehittyneet. Niiden osalta, jotka ovat sekä fyysisesti että älyllisesti kehittyneitä, yhteiskunnan tulee hyödyntää enemmän älyllistä kykyä ja vähemmän fyysisiä kykyjä, koska älylliset kyvyt ovat suhteellisesti hienosyisempiä ja harvinaisempia. Niiden osalta, jotka ovat sekä fyysisesti, älyllisesti että hengellisesti kehittyneitä, tulee yhteiskunnan hyödyntää täydesti henkistä kapasiteettia, vähemmän älyllisiä kykyjä ja vielä vähemmän fyysisiä.

Mitä tulee yhteiskunnan hyvinvointiin, ne joilla on henkistä kapasiteettia, pystyvät antamaan arvokkainta palvelua, seuraavaksi tulevat älyllisiä kykyjä omaavat. Ne joilla on vain fyysisiä kykyjä, vaikka nekään eivät ole hyödyttömiä, eivät kykene tekemään mitään itsenäisesti. Kaikessa toiminnassaan he tarvitsevat ohjausta niiltä jolla on älyllisiä ja henkisiä kykyjä. Niinpä vastuun yhteiskunnan johtamisesta ei pitäisi olla niiden käsissä, jolla on fyysistä voimaa eikä niillä joilla on rohkeutta eikä niillä jotka ovat ainoastaan älyllisesti kehittyneitä tai niillä jotka ovat taloudellisesti menestyneitä. Yhteiskunnan johtaminen kuuluu niille, jotka ovat samalla sekä henkisesti yleviä, älykkäitä että rohkeita.

5-16. Deshakálapátraeh upayogáh parivarttante te upayogáh pragatishiiláh bhaveyuh.
[Hyödyntämismenetelmien tulisi vaihdella ajan, paikan ja henkilön mukaan, ja hyödyntämisen tulisi olla luonteeltaan edistyksellistä.]

Merkitys: Minkä tahansa asian oikea hyödyntämistapa vaihtelee ajan, paikan ja henkilöiden muutosten mukaisesti. Ne jotka eivät kykene ymmärtämään tätä yksinkertaista periaatetta, haluavat takertua menneisyyden luurankoihin ja he joutuvat siten yhteiskunnan hylkäämiksi. Tunteet, jotka pohjautuvat kapea-alaiseen kansallisaatteeseen, nurkkakuntaisuuteen, ylpeyteen esi-isistä jne., ovat omiaan etäännyttämään ihmisiä tästä perusperiaatteesta, mikä estää heitä hyväksymästä varauksetta tätä yksinkertaista totuutta. Tämän seurauksena nämä ihmiset tulevat tehneeksi suunnatonta vahinkoa maalleen, kanssaihmisilleen ja itselleen, minkä jälkeen he joutuvat vetäytymään syrjään.

Jokaisen kohteen hyödyntämistavan tulee muuttua ajan, paikan ja henkilön mukaan. Tämä on hyväksyttävä ja sen jälkeen ihmisten on hyödynnettävä progressiivisesti jokaista kohdetta ja ajatusta. Esimerkiksi sitä voimaa, jota yksi vahva ihminen käyttää työskennellessään vasaran kanssa, tulee hyödyntää tieteellisen tutkimuksen avulla siten, että voidaan käyttää useita vasaroita samanaikaisesti sen sijaan että tuhlattaisiin energia ainoastaan yhteen vasaraan. Toisen sanoen tieteellisen tutkimuksen tulee auttaa meitä saamaan yhä enemmän irti samasta inhimillisestä kapasiteetista. Jos vanhanaikaista teknologiaa käytetään kehittyneen tieteen aikakaudella, ei tämä ole merkki edistymisestä.

Yhteiskunnan on kohdattava rohkeasti kaikenlaiset vaikeudet, joita syntyy hyödynnettäessä erilaisia resursseja ja materiaaleja progressiivisen ajattelun ja kehittyneen tieteen avulla. Yhteiskunnan tulee taistella ja edetä voittoisasti elämän kaikinpuolisen täyttymyksen polulla.

Pragatishiila upayogatattvamidaḿ sarvajanahitárthaḿ sarvajanasukhárthaḿ pracáritam.
[Tämä on progressiivisen hyödyntämisen teoria, joka on luotu edistämään jokaisen onnellisuutta ja hyvinvointia]