Ananda Marga — vallankumous

Ananda Marga on vallankumous. Se ei ole ainoastaan henkinen vallankumous, vaan myös taloudellinen, sosiaalinen ja mentaalinen vallankumous. Sekä taloudellinen järjestelmä, yhteiskuntarakenne, ajattelutapa että henkiset harjoitukset, joita Ananda Margassa opetetaan, ovat uusia – eivätkä pelkästään uusia, vaan jotain hyvin erilaista verrattuna perinteisiin ajattelutapoihin ja käytäntöihin näillä elämänalueilla. 

Ananda Marga ei ole pelkkä ajan mittaan tapahtuva asteittainen muutos, vaan vallankumous – syvällinen muutos termin todellisessa merkityksessä. Koskaan aikaisemmin tämän maailman historiassa, tai koko maailmankaikkeuden historiassa – jos kuolevaiset ihmiset vain pystyisivät tuntemaan sen – ei sellaista elämäntapaa, joka sisältää täysin taloudellisen, sosiaalisen, psyykkisen ja hengellisen elämänalueen, ole kyetty sovittamaan yhteen muodostaen siten eheän yhteiskuntarakenteen, kuin on tehty Ananda Margassa. Ananda Margassa on sannyasin eli munkki tai nunna yhtä hyvä yhteiskunnan jäsen kuin tavallinen perheellinen ihminen, joka ansaitsee oman elantonsa ja ylläpitää perhettään.

Jos tarkastelemme kutakin näistä tärkeistä elämänalueista erikseen Ananda Marga esittämien ajatusten valossa, näemme kuinka ne poikkeavat perustavanlaatuisesti kaikista olemassaolevista ajattelumalleista. Tämän maailman alusta lähtien hallitseminen on ollut jonkin tietyn luokan käsissä. Hyvin kauan sitten, kun maapalloa asuttivat ainoastaan eläimet, pelkkä raaka voima määräsi jonkin tietty ryhmän kyvyn hallita. Esimerkiksi tunnemme luonnonhistoriasta aikakauden, jolloin suunnattomat matelijat ja dinosaurukset hallitsivat maailmaa pelkän painonsa ja raa’an voimansa avulla. Raakaan voimaan perustuva valtakausi ei päättynyt eläinten valtakauden myötä, vaan jatkui myös primitiivisten ihmisten aikana. Myös sen jälkeen, kun varhaiset sivilisaatiot olivat saaneet alkunsa, olivat kuninkaat, keisarit ja maharajat riippuvaisia fyysisestä voimasta ja hallitsivat sen avulla. Kaikki muut ominaisuudet maailmassa olivat alisteisia fyysiselle voimalle. Ajan myötä, kun ihmisen älylliset kyvyt kehittyivät, korvasivat nämä älylliset kyvyt kuten suunnittelukyky, ennakointi jne. fyysisen voiman perusedellytyksenä muiden hallitsemiseen.

Taloudellisen kehityksen myötä rahan merkitys vahvistui. Rahaa ja varallisuutta omistavat henkilöt hallitsivat sekä oppineiden tietoa että soturimielisten rohkeutta ja voimaa. Näin hallintovalta siirtyi varakkaalle luokalle – kapitalisteille. Kapitalistit eivät myöskään voineet pitää valta kovin pitkään, koska heidän tulonsa olivat riippuvaisia työntekijöistä. Ne joilta puuttui rohkeus, voima, kehittyneet älylliset kyvyt tai raha, olivat riippuvaisia jostain edellä mainitusta luokasta saadakseen toimeentulonsa.

Fyysisesti vahvat ksattriyat ja älyllisesti kyvykkäät viprat tulivat toimeen ilman työläisiä, ja niin kauan kuin heidän valtakautensa jatkui, työläiset eivät tiedostaneet merkitystään. Kapitalistit, vaeshyat, eivät kyenneet tuottamaan vaurauttaan ilman työntekijöitä. Näin työntekijöistä tuli valtaa pitäville ehdottoman tarpeellinen resurssi. Työläisen tiedostivat tämän, ja näin havaitsemme että heidän pyrkimyksensä päästä hallitsevaan asemaan ilmenee aikamme kommunistisena liikkeenä. Tämän liikkeen lähempi tarkastelu osoittaa, ettei sen perustana ole yksilöllinen voima tai älyllinen kyky, ei älyllinen johdonmukaisuus,ei poliittinen johtajuus eikä pääoma – vaan sellaisten työläisten yhteenkuuluvuus, joilla on ainoastaan yksi ominaisuus: kyky tehdä fyysistä työtä.

Tätä ominaisuutta voidaan ohjata siten, että se ilmenee väkivaltana, pyrkimyksenä anastaa muiden luokkien pääoma ja muut saavutukset. Mutta näistä työläisten rajoituksista ja puutteista huolimatta tapahtumien kulku osoittaa, että valta on siirtymässä heidän käsiinsä. Vastaavasti, jos Ananda Marga kehittyisi vain tapahtumien pyörteessä, tulisi myös hallintovallan kuulua jollekin tietylle luokalle. Kun työläiset kommunistisissa maissa eivät enää ole kykeneviä hallitsemaan, tulisi vallan siirtyä normaalin yhteiskunnan kiertkulun mukaisesti soturimielisille johtajille tai valtiomiehille ja Ananda Margan olisi sen mukaisesti myös tavoiteltava tätä. Näin ei kuitenkaan ole asian laita meidän Ananda Margassamme. Ananda Marga ei noudata mitään taloudellisen elämän vanhoja malleja. Hallitsemisvaltaa ei pidä antaa millekään tietylle luokalle.

Itse asiassa Ananda Margassa ei ole mitään erillisiä luokkia. Margassamme on juurta jaksaen poistettu ikivanha järjestelmä, jossa ihmisiä luokiteltiin heidän ammattinsa ja kykyjensä mukaan. Ne neljä luokkaa, jotka ovat hallinneet maailmaa jonakin tiettynä aikana, eivät ole aivan viime aikoina muodostuneita, vaan ne on tunnettu ihmiskunnan alkuajoilta asti nimellä bramiinit, ksattriyat, vaeshyat ja shudrat. Tällaiset ammattiin pohjautuvat eroavaisuudet kehittyivät, koska tietyt ihmiset soveltuivat paremmin tietyntyyppiseen työhön. Tällä tavoin muodostuneet luokat alkoivat taistella vallasta ja omista mukavuuksistaan, ja tällä tavoin sai alkunsa järjestelmä, jossa yksi luokka piti valtaa. Saattaisi vaikuttaa siltä, että eri ammatteihin pohjautuvien yhteiskuntaluokkien muodostuminen edustaisi luonnollista ja loogista kehityskulkua. Ne jotka eivät tunne Ananda Margaa tulevat siihen luontevalta ja itsestäänselvältä vaikuttavaan johtopäätökseen, että ensinnäkin: Ananda Margan ei tulisi tavoitella mitään mikä on epäloogista ja niinpä luokattoman yhteiskunnan tavoitteleminen, mikä tuntuu epäloogiselta, ei ole mahdollista Ananda Margalle, ja toiseksi, että Ananda Marga on samanlainen kuin monet muut idealistien ja moralistien yhteisöt, jotka tavoittelevat luokatonta yhteiskuntaa.

Mutta Ananda Margan pyrkimykset luoda luokaton yhteiskunta, eivät rajoitu ainoastaan henkilöihin, jotka ovat Ananda Margan opettajia tai niihin, jotka ymmärtävät Ananda Margan filosofiaa ja näkevät miten välttämätöntä on muodostaa luokaton yhteiskunta. Tähän ponnistukseen osallistuu jokainen Ananda Margan jäsen, sillä jokainen jäsen harjoittaa elämäntapaa, joka johtaa luokattomaan yhteiskuntaan.

Meidän Margamme vallankumouksellinen luonne tulee näkyviin siinä tavassa, jolla se käsittelee yhtä ihmiskunnan vanhimmista paheista: pyrkimystä jakaantua luokiksi omaa etuaan tavoitellen. Tällaiset keinotekoiset luokat saavat loogista tukea siitä, että ne ovat muodostuneet samantapaisia kykyjä omaavien ihmisten liittyessä yhteen pystyäkseen hyödyntämään kykyjään paremmin. Esimerkiksi oppineet ja valtiolliset johtajat liittyivät yhteen ja muodostivat bramiini-luokan. Vastaavasti vahvat ja rohkeat henkilöt muodostivat soturiluokan, ksatriyat. Vaeshya-luokka eli liikemiesluokka ja työntekijäluokka eli shudrat muodostuivat samalla tavalla.

Ananda Marga lähestymistapa ei ole nimittää mitään näistä luokista huonoksi, vaan saada kaikki Ananda Margan jäsenet harjoittamaan ja kehittämään niiden kaikkien hyviä ominaisuuksia. Esimerkiksi bramiinin kehittynyt mieli on välttämätön kaikille Ananda Margan jäsenille. Jokaisen henkilön joka liittyy Ananda Margaan, oli hän sitten taipumuksiltaan shudra tai vaeshya tai minkä tahansa muun luokan henkilö, on pyrittävä kehittämään ja vahvistamaan mieltään. Jokaisen on työskenneltävä pitääkseen yllä voimakasta ja tervettä kehoa. Jokaisen on tehtävä työtä elantonsa eteen. Tälle asialle on annettu niin suuri merkitys, että on sanottu jopa kadunlakaisijana työskentelemisen – yksi vähiten arvoistetuista töistä – olevan paljon kunnioitettavampaa kuin olla riippuvainen muista saadakseen elantonsa. Ei ole ainoastaan tärkeää ansaita rahaa ja ylläpitää tasapainosta ja luotettavaa taloudellista elämää. Alhaisemmillekin yhteiskuntaluokille, joita ihmiset yleensä ylenkatsovat, on annettu tasavertainen asema. Jokaisen Margan jäsenen tulee palvella muita fyysisesti. Tätä pidetään yleensä shudra-luokan työnä, mutta Margan seuraajat eivät pysty kehittymään tasapuolisesti, elleivät he tee myös tätä tehokkaasti. Lyhyesti sanottuna jokaisen henkilön Margassamme on opittava hallitsemaan kaikkien neljän luokan luonteenomaiset piirteet. Eikä ainoastaan näiden ominaispiirteiden hallitseminen ole välttämätöntä, vaan myös niiden säännöllinen harjoittaminen on jokaisen Ananda Margan jäsenen olennainen velvollisuus. Jokaisesta jäsenestä tulee näin kaikin puolin kyvykäs, universaalisti kyvykäs – kenestä tahansa tulisi yhtä hyvä bramiini kuin shudra. Tällä tavoin ei ole annettu minkäänlaista mahdollisuutta sille, että jotkut jättäisivät toiset taakseen muodostaen jonkin erityisryhmän. Meidän Margamme ei ainoastaan pyri kohti tätä luokatonta yhteiskuntaa, vaan sitä myös kehitetään käytännössä. Tällaista tapaa muuttaa yhteiskuntaa, joka on täynnä luokkia ja lahkoja, ei ole tultu ajatelleeksi koskaan aikaisemmin. Tuo perinteinen luokkajako, joka vaikutti loogiselta kehitykseltä ja evoluutiolta, voidaan kitkeä pois vieläkin loogisemman menettelyn avulla ja näin voimme muodostaa luokattoman yhteiskunnan.

Ananda Marga ei näin ollen ole pelkkä idealisten ja moralistien järjestö, joka levittää oppia luokattomasta yhteiskunnasta, vaan menetelmä, systeemi, dharma, joka johtaa luokattomaan yhteiskuntaan. Se ei ole muodostunut vain tapahtumien pyörteessä, maailman talouselämän syklisten muutosten seurauksena, kuten kommunismin evoluutio on tapahtunut, vaan merkitsee radikaalia muutosta verrattuna kaikkiin tähän mennessä kehitettyihin taloudellisiin käytäntöihin ja teorioihin. Se on vallankumous maailman taloudellisen elämän alueella. Myös sosiaalisella osa-alueella sekä meidän Margassamme omaksutut keinot että tavoitteet ovat vallankumouksellisia. Tämä merkitsee muutosta, jollaista ei koskaan aikaisemmin ole kyetty ajattelemaan, muutosta joka ei ole vain ihmisten sosiaalisten tapojen kehittymisen tuomaa syklistä muutosta. Se on muutos, joka pohjautuu ihmismielen perustavanlaatuisiin ominaispiirteisiin ja näin ollen se on muutos, joka tulee jatkumaan niin pitkään kuin ihmismieli on olemassa.

Ikimuistoisista ajoista lähtien ihmiset ovat säätäneet lakeja hallitakseen yhteiskuntaa jotta jokaisen ihmisen perusoikeudet pystyttäisiin takaamaan ja jotta kaikki yhteiskunnan jäsenet voisivat elää rauhanomaisesti. Tällaisia lakeja on hallitseva luokka jatkuvasti säätänyt. Näiden lakien tarkastelu osoittaa, että lakeja säätäessään hallitseva luokka on aina asettanut omat etunsa etualalle. Esimerkiksi Manusmrti-tekstissä, jonka laatija on Manu, määrätään, että mikäli bramiini-poika menee naimisiin shudra-tytön kanssa, häntä tulee rangaista leikkaamalla tukan pois ja kuljettamalla ympäri kaupunkia mustan aasin selässä. Jos taas shudra-poika nai bramiinitytön, on rangaistuksena kuolema. Näitä lakeja pidettiin hyväksyttävinä vain niin kauan kuin bramiinien ylivaltaa kesti ja ne asetettiin kyseenalaisiksi niin pian kun bramiinien valta syrjäytettiin. Bramiini-vallapitäjien jälkeen ovat monet lainsäätäjät laatineet lakeja omien etujensa ajamiseen.

Jotkut ovat julistaneet, että uskollisuus kuningasta kohtaan on jokaisen yhteiskunnan jäsenen korkein velvollisuus; toiset ovat asettaneet maan tai valtion hallitsijan yläpuolelle; jotkut toiset taas ovat pitäneet uskontoa tärkeimpänä. Ei ole kyetty tarjoamaan yhdistävää sidosta, jonka avulla voitaisiin liittää yhteen monet erilaiset yhteisöt. Rauhan ja yhteiskunnallisen turvallisuuden säilyttämiseen tähtäävät lait on laadittu sillä tavoin, ettei kaikkien yhteiskunnallisten kerrostumien jäsenille tarjota samanlaista turvattua asemaa: on eroavaisuuksia bramiinien ja shudrojen, valkoisten amerikkalaisten ja mustien amerikkalaisten välillä. Tällainen lainsäädäntö, josta puuttuu ihmisiä yhteen sitova elementti, eivät voi johtaa rauhanomaiseen ja kestävään yhteiskuntaan. On ikävä tosiasia, että kaikki mitä lainsäätäjät on tehneet tähän mennessä, on säätää lakeja jotka ovat aiheuttaneet suunnatonta yhteiskunnallista kitkaa ja kuohuntaa.

Ananda Margan omaksuma lähestymistapa kestävän yhteiskunnan kehittämiseksi on itsessään vallankumouksellinen. Ne, jotka rakentavat Ananda Margan yhteiskuntaa, eivät ole pelkkiä idealisteja ja moralisteja. He ovat ryhmä luokattomia, kastittomia, käytännöllisiä ihmisiä, jotka eivät pelkästään opeta ja pohdi luokattoman yhteiskunnan periaatteita, vaan myös toteuttavat käytännössä noita periaatteita pystyäkseen taipumustensa mukaisesti toimimaan minkä tahansa luokan jäsenenä ja tuntien itsensä ennen kaikkea ihmiskunnan jäseneksi. Tältä pohjalta heitä yhdistää yhteinen ja ensisijainen ihanne. Tuo ihanne on luonteeltaan pysyvä ja yhtä lailla tärkeä minkä tahansa luokan ihmisille. Sosiaaliset normit meidän Margassamme eivät ainoastaan poista eri ihmisten välistä erottelua, vaan myös kannustavat kumpaakin sukupuolta ottamaan yhtäläisen vastuun elämässä. Kaikki sosiaalinen taikauskoisuus hylätään, esimerkiksi lesken asemaan liittyen. Eikä pelkästään taikauskoisuuden hylkääminen ole vielä kaikki. Sen lisäksi jotkin perustavaa laatua olevat käsitykset yhteiskunnan säännöistä, kuten ihmisen uskollisuus yhteiskunnan ja valtion lakeja kohtaan, on asetettu toiselle sijalle. Tärkeintä on ihmisen uskollisuus Brahmaa, Korkeinta olemusta kohtaa. Ankarat sosiaaliset rangaistukset, kuten sellaiset jotka sulkevat ihmisiä yhteiskunnan ulkopuolelle tai asettavat rajoituksia osallistumisessa tiettyihin sosiaalisiin toimintoihin leskille tai yleensä naisille, eivät saa minkäänlaista sijaa yhteisössämme.

Ananda Marga on muodostanut yhteiskunnan, joka laatii sääntönsä yhteisten ihanteiden pohjalta kehittääkseen ideaa koko ihmiskunnan ykseydestä. Tämä yhteiskunta poikkeaa radikaalilla tavalla mistä tahansa olemassaolevasta, koska se tarjoaa yhteisön, jolla on yhdistävä side, jossa ei tehdä minkäänlaista erottelua luokan tai sukupuolen perusteella, jossa ketään ei hylätä tai rangaista antamatta tilaisuutta itsensä uudistamiselle ja missä lakeja ei laadita pitäen silmällä vain muutaman yksilön etuja. Tällaisessä yhteiskunnassa kukaan ei ole heikko tai poljettu eikä kenenkään sallita riistää muita. Monet moralistit ja idealistit ovat haaveilleet tällaisesta järjestelmästä ja puhuneet sen puolesta, mutta koskaan ennen ei sellaista järjestelmää saatu luoduksi, kuin on Ananda Margassa joka yhdistää kaikkien taloudellisten luokkien ominaisuudet yhdessä yksilössä. Koskaan ei kukaan maailman lukemattomista maailman ajattelijoista ja lainlaatijoista ole keksinyt sellaista järjestelmää.

Jos Ananda Marga on vallankumous taloudellisella ja sosiaalisella alueella, se on vielä suurempi vallankumous mentaalisella, älyllisellä ja henkisellä aluella. Filosofit ja ajattelijat ovat selittäneet näkyvän maailman olevan epätodellisen itseensä verrattuna. Ananda Margan näkemys on radikaalisti erilainen. Margamme filosofian mukaan maailma on yhtä tosi kuin ihmisen tieto omasta olemassaolostaan. Aluksi on vaikeaa ymmärtää sitä, miten kauaskantoinen tämä radikaali muutos ajattelutavassa on. Tämä lähestymistapa ei anna pelkästään samaa tärkeää asemaa maailmalle kuin ihmiskunnalle, vaan tekee myös maailman olemassaolosta keskeisen tärkeää: maailma tai mikä tahansa maallinen toiminta on yhtä hyvä ilmentymä Korkeimmaista olennosta kuin itse ihmiskunta. Siksi Ananda Marga ei opeta maailmasta pakenemista, vaan asettaa jokaiselle yksilölle keskeisen vaatimuksen pysyä maailmassa. Idea antaa maailmalle yhtäläinen tärkeä asema, on vallankumouksellinen idea.

Ananda Marga ei tee eroa perheellisen ja askeetin (sannyasi) välillä. Asema, joka perheelliselle henkilölle annetaan Margassamme, on tärkeämpi kuin askeetille annettu asema sillä perusteella, että perheellinen ei ole riippuvainen kenestäkään ylläpitonsa suhteen, kun askeetti on riippuvainen toisista. Perheellinen on kuin vahva puu, joka tukee itse itseään, kun askeetti on kuin köynnös, joka käyttää puuta tuekseen. Perheellinen henkilö ansaitsee siksi enemmän kunnoitusta kuin askeetti Ananda Margassa vallitsevan ajattelutavan mukaan. Tämä on vallankumouksellinen ajatus. Kukaan filosofi tai ajattelija idässä tai lännessä ei ole uskaltanut selittää perheellisen henkilön ansaitsevan enemmän kunnioitusta kuin maailmasta luopunut askeetti. Tarvittiin vallankumouksellisen ihmisen rohkeutta sanoa näin.

Kaikki maailman uskonnot, joko nykyisyyden tai menneisyyden, ovat asettaneet rajoituksia sille, ketkä ovat oikeutettuja tekemään henkisiä harjoituksia. Hindu-uskonnossa on myös tällaisia rajoituksia suuri määrä. Lähes kaikissa uskonnoissa on rajoituksia. Ananda Marga ei aseta tämän suhteen minkäänlaisia rajoituksia. Henkilön ei tarvitse syntyä askeetiksi oppiakseen sellaisia henkisiä harjoituksia, joiden oppiminen on tähän asti evätty perheellisiltä. Ananda Marga ei aseta minkäänlaisia rajoituksia henkisten harjoitusten oppimiselle minkään tietyn luokan, kastin tai sukupuolen edustajille. Tällaisten rajoitusten poistaminen on vallankumous. Milloinkaan aikaisemmin ei ole ymmärretty että henkilö joka elää perheensä kanssa ja ansaitsee elantonsa, voisi saavuttaa korkeimman henkisen päämäärän, mutta Ananda Margan vallankumous on tehnyt tämän mahdolliseksi.

Kaikki, minkä näemme on Korkeimpaan olennon ilmentymää. Niinpä kaikki maailmaan liittyvät toimet tulee suorittaa yhtä tehokkaasti ja vilpittömästi kuin palvelusmenot missä tahansa uskonnossa. Brahma on kaikkialla läsnä oleva – ei tarvitse mennä Himalajalle löytääkseen hänet. Ajatus siitä, että kaikki mitä teemme, näemme ja koemme, on Brahma – on ainutlaatuinen idea. Tällainen filosofia on vallankumous ja se eroaa perustavanlaatuisesti siitä filosofiasta, jota ovat tähän mennessä kehittäneet maailman suuret ajattelijat.

Ananda Marga eroaa juurta jaksain kaikista filosofisista näkemyksistä ja myös taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta ajattelusta. Kyseessä ei ole muutos, joka on kehittynyt ihmismielen asteittaisen evoluution myötä tai taloudellisen ja yhteiskunnallisen ympäristön kehittyessä. Se on vallankumouksellinen näkemys elämästä, ja on juurta jaksain erilainen kuin mikään nykyinen tai menneisyyden ajattelutapa. Sen on muutos, joka on riippumaton aikakausien tuomista syklisistä muutoksista. Se ei harjoita mitään, mikä ei ole uutta sekä lähestymistavaltaan että käytännöltään. Se on vallankumous, joka tekee elämästä todellista. Se opettaa sopeutumista elämään pikemminkin kuin maailmasta luopumista viettämällä eristäytymisen elämää. Se luo ihmisiä, jotka soveltuvat kaikille elämän aloille, ihmisiä jotka eivät mitenkään erottele kanssaihmisiään toisistaan ja jotka liittyvät yhteen yhdeksi maailmanyhteisöksi. Meidän Ananda Margassamme koko ihmiskunta – eikä vain ihmiskunta vaan kaikki elävät olennot (Jiiva matra tara) – ovat liittyneet yhteen kaikilla elämän aloilla.

1957